Strategia Podatkowa

Strategia podatkowa


INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C
USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Podmiot sporządzający
PLAYADA SP. Z O.O.
Informacja za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022


1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Cel sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej

Celem sporządzenia przez Playada Sp. z o.o. informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro są zobowiązani do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

1.2 Podstawa prawna informacji o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z wymogami art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.).2. CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

2.1 Informacje ogólne

PLAYADA Sp. z o.o. została powołana w celu prowadzenia działalności usługowo-handlowej w branży telefonii komórkowej. Spółka ma statusu Autoryzowanego Agenta Telefonii Cyfrowej Play.

W 2010 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o inwestycji w branżę motoryzacyjną poprzez otwarcie autoryzowanego salonu motocyklowego marek BMW oraz Yamaha wraz z serwisem w Radomiu z planami utworzenia salonu samochodowego BMW w Kielcach w kolejnych latach.

W wyniku realizacji tych planów Spółka uruchomiła w sierpniu 2014 roku nowoczesną blacharnio-lakiernię.

W lutym 2015 roku Spółka uruchomiła Salon i Serwis samochodów marki BMW zrealizowane w ramach projektu inwestycyjnego pod nazwą Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach.

W 2019 został zarejestrowany następny oddział spółki pod nazwą: Playada Sp. z o.o. Oddział ZK Motors RADOM, ul. Żółkiewskiego 140, obecnie ul. Warszawska 234.

Kolejnym etapem rozwoju spółki w działalności motoryzacyjnej było odkupienie od dotychczasowego Dealera salonu i serwisu BMW w Krasnem gm. Krasne powiat Rzeszów i otwarcie tam kolejnego oddziału firmy pod nazwą: Playada Sp. z o.o. Oddział ZK Motors RZESZÓW.3. WPROWADZENIE, CEL ORAZ PODSTAWOWE ZASADY STRATEGII PODATKOWEJ

3.1 Cel i zasady strategii podatkowej Playada Sp. z o.o.

Niniejszy dokument stanowi zbiór podstawowych zasad funkcjonujących w Spółce dotyczących strategii podatkowej. Z uwagi na poziom skomplikowania przepisów podatkowych w Polsce, Strategia wskazuje fundamenty, na których opierają się zasady dokonywanych rozliczeń podatkowych przez Spółkę.

Celem strategii jest scalenie realizowanej przez Spółkę wizji prowadzenia i rozwoju biznesu z uwzględnieniem realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W związku z tym, że opodatkowanie stanowi istotny element transakcji handlowych podejmowanych przez spółkę, przy zawieraniu transakcji Spółka zawsze dąży do rozliczenia podatków zgodnie z przepisami prawa.

3.2 Podstawowe zasady polityki podatkowej

Spółka dąży do zapewnienia bieżącej i terminowej realizacji swoich zobowiązań podatkowych. W tym celu, podejmuje szereg działań, których głównym założeniem jest stworzenie wewnętrznego ładu, który gwarantuje prawidłowy oraz terminowy sposób płacenia podatków.

W Spółce tworzone są procedury i wewnętrzne instrukcje, takie jak:

 • w zakresie podatku VAT: weryfikacja kontrahenta, weryfikacja daty wpływu dokumentu; kontrola duplikacji; kwalifikacja dokumentu pod kątem prawa do odliczenia 100%/ 50%/ 0% podatku VAT;

 • w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych: kwalifikacja wydatku pod kątem uznania go za podstawę do naliczenia podatku od ryczałtu (20% - CIT estoński).


Wieloetapowa kontrola dokumentów pod kątem celowości poniesionego wydatku, poprawności dokumentu, ujęcia w rachunku podatkowym.

Polityka podatkowa Spółki zakłada prowadzenie działalności, która zapewni długoterminowy, ciągły i niezakłócony rozwój Spółki, wzrost wyników finansowych przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Strategia podatkowa ma zapewnić Spółce jak największe bezpieczeństwo podatkowe. W celu unikania sporów z organami podatkowymi, Spółka z należytą starannością identyfikuje oraz wypełnia dotyczące jej obowiązki w zakresie przepisów podatkowych, w szczególności:

 • dokonuje wykładni zakresu i sposobu realizacji obowiązków podatkowych uwzględniających literalną treść przepisów prawa, jak i stanowiska prezentowane przez organy podatkowe i sądy administracyjne;
 • współpracuje z radcą prawnym, konsultując kwestie podatkowe wynikające z bieżącej działalności oraz nietypowych lub istotnych transakcji. Uzyskuje też informacje w zakresie zmian podatkowych;
 • zatrudniani są wykwalifikowani pracownicy, którzy są szkoleni w zakresie obowiązków podatkowych. Spółka na bieżąco korzysta z usług firm prowadzących takie szkolenia w zakresie podatków, między innymi: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Gekko Taxens – Doradztwo podatkowe Sp. z o.o., Wolters Kluwer. Jednostka korzysta także z fachowych wydawnictw i portali internetowych, między innymi firmy Wolters Kluwer i Infor;
 • działa co do zasady na podstawie wewnętrznych procedur, opisanych powyżej;
 • na bieżąco dokonuje przeglądu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, przeprowadzając ten przegląd własnymi zasobami.

3.3 Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Przez ryzyko podatkowe Spółka rozumie ryzyko pomyłkowego, niezamierzonego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskich przepisach prawa podatkowego. Ryzyko podatkowe stanowi również nieterminowe złożenie do organów podatkowych informacji podatkowych oraz ich brak.

Strategia podatkowa Spółki zakłada niski poziom tolerancji na ryzyko podatkowe. Spółka nie zamierza podejmować celowych działań, z którymi wiązałoby się wysokie ryzyko sporu z organami podatkowymi. Celem jest tu zagwarantowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podatkowego.

Realizując powyższą zasadę Spółka przed nawiązaniem stosunków handlowych sprawdza podstawowe dane zgodnie z obowiązującymi wymogami podatkowymi (KRS, biała lista, Regon).

Spółka dokłada staranności by na bieżąco oceniać poziom ryzyka. Ponadto, dla Spółki niezwykle istotną kwestią jest uczciwość pracowników.

3.4 Tolerancja na ryzyko podatkowe

Spółka co do zasady ma niski poziom tolerancji na ryzyko podatkowe. Spółka nie podejmuje celowych działań, z którymi wiązałoby się istotne ryzyko sporu z organami podatkowymi.

Celem spółki jest rzetelna realizacja obowiązków podatkowych z zachowaniem zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi i ostrożne podejście, tj. zgodne ze stanowiskiem organów podatkowych.

Spółka, składając deklaracje podatkowe i inne informacje do organów podatkowych ujawnia wszystkie fakty i okoliczności w oparciu o rzetelne i niewadliwe dane ujęte w księgach podatkowych.

3.5 Stosunek do planowania podatkowego

Polityka podatkowa Spółki nie zakłada unikania opodatkowania lub uchylania się od opodatkowania. Spółka ogranicza się do korzystania z systemu zachęt podatkowych dostępnych w Polsce (zwolnienia podatkowe, ulgi, dotacje).

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania zagadnieniami podatkowymi, dokonano podziału ról i odpowiedzialności pomiędzy pracowników odpowiedzialnych za podatki, finanse, począwszy od najniższego szczebla. Wiedza pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe jest kompletna i aktualna, mają oni dostęp do wiedzy podatkowej, np. poprzez szkolenia.

Spółka po zakończeniu roku podatkowego dokonuje weryfikacji Strategii i wprowadza konieczne modyfikacje wynikające ze zmian faktycznych i prawnych.4. PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE

Procedury stosowane w Spółce mają charakter zarówno pisany jak i niepisany. Spółka starając się zabezpieczyć swoja pozycję podatkową stosuje się do interpretacji ogólnych prawa podatkowego, stosuje objaśnienia podatkowe oraz kieruje się utrwaloną praktyką interpretacyjną organów Krajowej Administracji Skarbowej.5. TRANSKACJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Suma bilansowa spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 129 045 881,81 zł. Tym samym, w informacji o realizowanej strategii podatkowej Spółka zobowiązana jest wykazać te transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej co za 2022 rok daje kwotę 6 452 294,09 zł. Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi została określona na podstawie art. 11k ust. 4 i 5 oraz art. 11l Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.).

W roku podatkowym Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość liczona odrębnie dla każdej transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej.

Spółka nie ma powiązań z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.6. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH

6.1 W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe do następujących podatków i opłat:

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek od towarów i usług,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportu,
 • podatek od czynności cywilno-prawnych.

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach ustawowych.

6.2 Informacje o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a par. 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, ze zm.)

Spółka w swojej działalności nie zidentyfikowała w roku podatkowym 2022 żadnego schematu podatkowego. Tym samym nie wystąpił obowiązek jego przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

6.3 Informacje o stosowanych przez podatnika procesach i procedurach związanych z wykonywaniem obowiązków podatkowych, a także dobrowolnych formach współpracy z organami KAS.

Spółka podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie, że stosunki z organami podatkowymi są transparentne i opierają się na profesjonalnej oraz otwartej współpracy.

W kontaktach z organami podatkowymi Spółka reprezentowana jest przez osoby cechujące się wysokim poziomem wiedzy finansowo-podatkowej, w tym przez osoby posiadające uprawnienia radcy prawnego.

Spółka dąży do dialogu z organami podatkowymi w celu wyjaśnienia i omówienia ewentualnych wątpliwości lub rozbieżności interpretacyjnych.

Spółka, składając deklaracje podatkowe i inne informacje do organów podatkowych, ujawnia wszystkie fakty i okoliczności w oparciu o rzetelne oraz niewadliwe dane ujęte w księgach podatkowych.


Strategia_Podatkowa_Playada_za_2022_rok - plik pdfKontakt:

Adres firmy:

 • Playada, ul. Wystawowa 2, 25-672 Kielce
 • KRS: 0000292482
 • NIP: 657-276-40-03
 • Regon 260186339
 • Kapitał zakładowy: 800 000,00 zł

Mapka dojazdu:

Facebook
Innowacyjna Gospodarka - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego