Realizowany projekt

Playada Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105, tel. 41 34 36 818

Innowacyjna Gospodarka - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Playada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia 11 czerwca 2013 roku realizuje projekt pn. "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach".

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw"
Osi 1 "Rozwój przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSW.01.02.00-26-004/12-00, z dnia 11.06.2013 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, będący Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013.


 • Zapytanie ofertowe na wydruk i montaż reklamy Salonu i serwisu samochodów BMW w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 11.03.2015r.

  Zapytanie ofertowe na wydruk i montaż reklamy Salonu i serwisu samochodów BMW w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Oddział:
  Playada Sp. z o.o.
  ZK Motors
  25-672 Kielce, ul. Wystawowa 2

  • Data ogłoszenia: środa, 11.03.2015 r.
  • Ważność: wtorek, 17.03.2015 r.

  Treść:

  Firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na druk i montaż reklam wielkoformatowych Dealera BMW ZK Motors zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, wybudowanego w wyniku realizacji projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać usługa:

  Przedmiotem zamówienia jest druk i montaż reklam wielkoformatowych na konstrukcji zamawiającego zlokalizowanej przy drodze krajowej S7 w m. Kostomłoty Pierwsze, gm. Miedziana Góra.

  • Format netto reklam: 12000mm x 4500mm.
  • Zadruk jednostronny.
  • Liczba reklam: 2 szt.
  • Konstrukcja montażu nośnika: stalowa mocowana w betonowych blokach.
  • Materiał reklamy: materiał banerowy.
  • Kolor: pełny.
  • Sposób montażu: pasy napinające z tyłu konstrukcji.
  • Gwarancja jakości - 12 miesięcy.
  • Pliki graficzne z materiałem do druku zostaną przekazane w dniu podpisania umowy.

  Cena winna zawierać: świadczenie usługi wraz z kosztami niezbędnych materiałów.

  Realizacja zmówienia:

  • 7 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie zamówienia.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  25-672 Kielce, ul. Wystawowa 2 (Dealer BMW ZK Motors)

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na druk i montaż reklamy Dealera BMW ZK Motors w Kielcach przy ul. Wystawowej 2" należy przesłać pocztą na adres: 25-672 Kielce, ul. Wystawowa 2 Dealer BMW ZK Motors (decyduje data dotarcia przesyłki) lub dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: marcin.januchta@bmw-zkmotors.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 17.03.2015r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Marcin Januchta,
  tel: +48 734 188 404,
  e-mail: marcin.januchta@bmw-zkmotors.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • cenę usługi wraz z materiałami i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji usługi,
  • 12 miesięczną gwarancję jakości,
  • tymagane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

  Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wnosi przelewem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Zamawiający poda Wykonawcy numer rachunku bankowego do przelewu zabezpieczenia w piśmie zawiadamiającym o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania obiektu, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 25.12.2014r.

  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania obiektu, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: wtorek, 25.11.2014 r.
  • Ważność: wtorek, 02.12.2014 r.

  Treść:

  Firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług sprzątania obiektu Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, wybudowanego w wyniku realizacji projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać usługa:

  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania powierzchni ŚCUM po godzinach pracy obiektu, tj. od godziny 18.00.
  • Usługodawca winien zapewnić dyżur jednej osoby sprzątającej w godzinach pracy obiektu tj. w godz. 8.00 – 18.00.
  • W kalkulacji usługi winny być zawarte koszty środków czystości i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
  • Szczegółowe zestawienie powierzchni podlegających usłudze w podziale na sposób wykorzystania oraz częstotliwość świadczenia usługi podano w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
  • Wielkości powierzchni - załącznik pdf

  Cena winna zawierać: świadczenie usługi wraz z kosztami niezbędnych materiałów.

  Początek świadczenia usług:

  • 20 grudnia 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na świadczenie usług sprzątania obiektu dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 02.12.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US
  • cenę usługi wraz z materiałami i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji usługi,
  • wymagane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę zlewarek olejowych, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 18.11.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę zlewarek olejowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  MSTM Sp. z o.o.
  25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/32, lok 44
  NIP: 657-282-85-07
  REGON: 260311193

  • Data ogłoszenia: wtorek, 18.11.2014 r.
  • Ważność: piatek, 21.11.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę zlewarek olejowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  I. Zlewarka – sztuk 1.

  • Pojemność - 8 l.
  • Masa własna - do 1 kg.
  • Wymiary max (w mm) : 515 x 390 x 145 (długość x szerokość x wysokość).
  • Opróżnianie grawitacyjne.

  II. Zlewarka – sztuk 1.

  • Pojemność zbiornika głównego - ok.35 l.
  • Misa zlewowa niska - do motocykli.
  • Opróżnianie grawitacyjne lub podciśnienie 0,5 bara.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy:

  • grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę zlewarek olejowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Dopuszcza się oferty częściowe.

  Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę pneumatycznego stanowiska do serwisu zawieszenia dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 18.11.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę pneumatycznego stanowiska do serwisu zawieszenia, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: wtorek, 18.11.2014 r.
  • Ważność: piątek, 21.11.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę pneumatycznego stanowiska do serwisu zawieszenia dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Pozwala na demontaż i instalację kolumn MacPherson.
  • Pierścienie o średnicy 78-205 mm.
  • Wyposażone w ruchomą płytkę do przytrzymania kolumny amortyzatora.
  • Skok 440 mm.
  • Ciśnienie sprężonego powietrza 6-10 bar.
  • Moc: 1200 kg na 6 bar, 2000 kg na 10 bar.
  • Regulowana prędkość kompresji.
  • Wymiary: 590 x 590 x 1550 mm.

  Cena winna zawierać: dostawę i uruchomienie w obiekcie.

  Termin dostawy:

  • grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę i uruchomienie pneumatycznego stanowiska do serwisu zawieszenia dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i uruchomienia oraz warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę czterech drukarek laserowych, kolorowych, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: poniedziałek, 17.11.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę czterech drukarek laserowych, kolorowych, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 17.11.2014 r.
  • Ważność: piątek, 21.11.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę czterech drukarek laserowych, kolorowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Kolor drukarki: Czarny.
  • Technologia druku: Druk laserowy.
  • Funkcje: drukowanie.
  • Prędkość druku w czerni: Tryb normalny: Do 14 str./min.
  • Prędkość druku w kolorze: Tryb normalny: Do 14 str./min.
  • Jakość druku w czerni: Do 600 x 600 dpi.
  • Jakość druku w kolorze: Do 600 x 600 dpi.
  • Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Do 30,000 str.
  • Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie: 250 – 1500.
  • Wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n.
  • Podajnik na 150 arkuszy.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy:

  • listopad/grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę czterech drukarek laserowych, kolorowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę drukarki laserowej, kolorowej, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: poniedziałek, 17.11.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę drukarki laserowej, kolorowej, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  MSTM Sp. z o.o.
  25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/32, lok. 44
  NIP: 657-282-85-07
  REGON: 260311193

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 17.11.2014 r.
  • Ważność: piątek, 21.11.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę drukarki laserowej, kolorowej dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Kolor drukarki: Czarny.
  • Technologia druku: Druk laserowy.
  • Funkcje: drukowanie.
  • Prędkość druku w czerni: Tryb normalny: Do 14 str./min.
  • Prędkość druku w kolorze: Tryb normalny: Do 14 str./min.
  • Jakość druku w czerni: Do 600 x 600 dpi.
  • Jakość druku w kolorze: Do 600 x 600 dpi.
  • Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Do 30,000 str.
  • Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie: 250 – 1500.
  • Wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n.
  • Podajnik na 150 arkuszy.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy:

  • listopad/grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę drukarki laserowej, kolorowej dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę komputera (laptopa), dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: poniedziałek, 17.11.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę komputera (laptopa), dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  MSTM Sp. z o.o.
  25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/32, lok 44
  NIP: 657-282-85-07
  REGON: 260311193

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 17.11.2014 r.
  • Ważność: piątek, 21.11.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę komputera (laptopa) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Dopuszczalne kolory: srebrny, szary, grafitowy.
  • Klasa procesora: Intel Core i5 Mobile.
  • Kod procesora: i5-4210U.
  • Prędkość procesora:
   • 1,7 GHz.
   • 2,7 GHz.
  • Pojemność dysku (HDD): 500 GB.
  • Zainstalowana pamięć: 4096 MB.
  • Przekątna ekranu LCD: 14 cali.
  • Ekran dotykowy: Nie.
  • Maksymalna rozdzielczość LCD: 1366 x 768 px.

   Wbudowane układy:
  • Typ karty graficznej
   • Intel HD Graphics 4400
   • NVIDIA Geforce GT 740M
  • Zainstalowana pamięć video: 2048 MB.

   Interfejsy /Komunikacja:
  • Bezprzewodowa karta sieciowa: Tak.
  • Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11b/g/n.

   Cechy dodatkowe:
  • Wyposażenie standardowe
   • 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)
   • Głośniki
   • Czytnik linii papilarnych
   • Mikrofon
  • Zainstalowany system operacyjny
   • Microsoft Windows 8 Professional 64-bit lub Microsoft Windows 7 64-bit Professional

   Pozostałe informacje:
  • Gwarancja: 3 lata next business day.
  • Dodatkowe wyposażenie: Przenośny, bezprzewodowy, ładowalny Touchpad.
  • Oprogramowanie dodatkowe: Microsoft Office 2013 Home and Business.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy:

  • listopad/grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę komputera (laptopa) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów (laptopów) wg. standardów BMW Polska, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: poniedziałek, 17.11.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów (laptopów) wg. standardów BMW Polska dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 17.11.2014 r.
  • Ważność: piatek, 21.11.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów (laptopów) wg. standardów BMW Polska dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  I. Laptop – 3 sztuki:

  • Dopuszczalne kolory: srebrny, szary, grafitowy.
  • Klasa procesora: Intel Core i5 Mobile.
  • Kod procesora: i5-4210U.
  • Prędkość procesora:
   • 1,7 GHz.
   • 2,7 GHz.
  • Pojemność dysku (HDD): 500 GB.
  • Zainstalowana pamięć: 4096 MB.
  • Przekątna ekranu LCD: 14 cali.
  • Ekran dotykowy: Nie.
  • Maksymalna rozdzielczość LCD: 1366 x 768 px.

   Wbudowane układy:
  • Typ karty graficznej
   • Intel HD Graphics 4400
   • NVIDIA Geforce GT 740M
  • Zainstalowana pamięć video: 2048 MB.

   Interfejsy /Komunikacja:
  • Bezprzewodowa karta sieciowa: Tak.
  • Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11b/g/n.

   Cechy dodatkowe:
  • Wyposażenie standardowe
   • 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)
   • Głośniki
   • Czytnik linii papilarnych
   • Mikrofon
  • Zainstalowany system operacyjny
   • Microsoft Windows 8 Professional 64-bit lub Microsoft Windows 7 64-bit Professional

   Pozostałe informacje:
  • Gwarancja: 36 miesięcy next business day.
  • Dodatkowe wyposażenie:
   • Przenośny, bezprzewodowy, ładowalny Touchpad.
   • Wbudowana bateria
  • Oprogramowanie dodatkowe: Microsoft Office 2013 Home and Business.

  II. Komputery All in One (AiO) – 7 sztuk:

  • Kolory: czarny.
  • Typ obudowy komputera: ALL-IN-ONE
  • Przekątna ekranu LCD: 19,5 cala.
  • Ekran dotykowy: Nie.

   Procesor
  • Klasa procesora: Intel Core i5.
  • Kod procesora: i5-4590S.
  • Prędkość procesora:
   • 3 GHz.
   • 3,7 GHz.

   Obsługa pamięci masowych:
  • Ilość zainstalowanych dysków: 1 sztuka.
  • Pojemność dysku (HDD): 500 GB.
  • Napędy wbudowane (zainstalowane): DVDąRW.

   Pamięć:
  • Zainstalowana pamięć: 4096 MB.

   Wbudowane układy:
  • Zintegrowana karta dźwiękowa: Tak.
  • Zintegrowana karta sieciowa: Tak.
  • Typ zintegrowanej karty sieciowej : 10/100/1000 Mbit/s.
  • Bezprzewodowa karta sieciowa: Tak.
  • Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11b/g/n.

   System operacyjny
  • Microsoft Windows 8 Professional 64-bit lub Microsoft Windows 7 64-bit Professional

   Dołączone wyposażenie
  • Klawiatura
  • Kamera internetowa
  • Mysz

   Pozostałe informacje:
  • Gwarancja: 36 miesięcy next business day.
  • Oprogramowanie dodatkowe: Microsoft Office 2013 Home and Business.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy:

  • listopad/grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę komputerów (laptopów) wg. standardów BMW Polska dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Dopuszcza się oferty częściowe.

  Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż platformy metalowej wraz ze schodami w ramach wydatków związanych z wyposażeniem w regały magazynowe wraz z windą, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: piątek, 07.11.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż platformy metalowej wraz ze schodami w ramach wydatków związanych z wyposażeniem w regały magazynowe wraz z windą, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: piątek, 07.11.2014 r.
  • Ważność: piatek, 14.11.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż platformy metalowej wraz ze schodami w ramach wydatków związanych z wyposażeniem w regały magazynowe wraz z windą dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia:


  Cena winna zawierać: koszty dostawy i montażu.

  Termin dostawy:

  • listopad/grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę i montaż platformy metalowej wraz ze schodami w ramach wydatków związanych z wyposażeniem w regały magazynowe wraz z windą dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,montażu oraz warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę systemu dozowania oleju oraz system odbioru zużytego oleju, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: piątek, 07.11.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę systemu dozowania oleju oraz system odbioru zużytego oleju, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: piątek, 07.11.2014 r.
  • Ważność: piatek, 14.11.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę systemu dozowania oleju oraz system odbioru zużytego oleju dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • System dozowania oleju umożliwiający dozowanie i monitorowanie poboru dwóch rodzajów olejów oraz jednego płynu (do spryskiwaczy lub chłodniczego) – punkty poboru umieszczone w jednym miejscu tzw. "barek olejowy".
  • Odbiór zużytego oleju grawitacyjny.
  • System ma być kompatybilny z systemem INCADEA.
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy i montażu.

  Termin dostawy:

  • listopad/grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę systemu dozowania oleju oraz system odbioru zużytego oleju dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,montażu oraz warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę komputera (laptopa), dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: poniedziałek, 27.10.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę komputera (laptopa), dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  MSTM Sp. z o.o.
  25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/32, lok 44
  NIP: 657-282-85-07
  REGON: 260311193

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 27.10.2014 r.
  • Ważność: poniedziałek, 03.11.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę komputera (laptopa) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Dopuszczalne kolory: srebrny, czarny, szary, grafitowy.
  • Klasa procesora: Intel Core i5 Mobile.
  • Kod procesora: i5-4210U.
  • Prędkość procesora:
   • 1,7 GHz.
   • 2,7 GHz.
  • Pojemność dysku (HDD): 500 GB.
  • Zainstalowana pamięć: 4096 MB.
  • Przekątna ekranu LCD: 14 cali.
  • Ekran dotykowy: Nie.
  • Maksymalna rozdzielczość LCD: 1366 x 768 px.

   Wbudowane układy:
  • Typ karty graficznej
   • Intel HD Graphics 4400
   • NVIDIA Geforce GT 740M
  • Zainstalowana pamięć video: 2048 MB.

   Interfejsy /Komunikacja:
  • Bezprzewodowa karta sieciowa: Tak.
  • Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11b/g/n.

   Cechy dodatkowe:
  • Wyposażenie standardowe
   • 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)
   • Głośniki
   • Czytnik linii papilarnych
   • Mikrofon
  • Zainstalowany system operacyjny
   • Microsoft Windows 8 Professional 64-bit lub
   • Microsoft Windows 7 64-bit Professional

   Pozostałe informacje:
  • Gwarancja: 3 lata next business day.
  • Dodatkowe wyposażenie: Przenośny, bezprzewodowy, ładowalny Touchpad.
  • Oprogramowanie dodatkowe: Microsoft Office 2013 Home and Business.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy:

  • listopad/grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę komputera (laptopa) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę czterech drukarek laserowych, kolorowych, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: poniedziałek, 27.10.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę czterech drukarek laserowych, kolorowych, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 27.10.2014 r.
  • Ważność: poniedziałek, 03.11.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę czterech drukarek laserowych, kolorowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Technologia druku: Druk laserowy.
  • Funkcje: drukowanie.
  • Prędkość druku w czerni: Tryb normalny: Do 14 str./min.
  • Prędkość druku w kolorze: Tryb normalny: Do 14 str./min.
  • Jakość druku w czerni: Do 600 x 600 dpi.
  • Jakość druku w kolorze: Do 600 x 600 dpi.
  • Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Do 30,000 str.
  • Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie: 250 – 1500.
  • Wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n.
  • Podajnik na 150 arkuszy.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy:

  • listopad/grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę czterech drukarek laserowych, kolorowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę dziesięciu komputerów (laptopów) wg. standardów BMW Polska, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: poniedziałek, 27.10.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę dziesięciu komputerów (laptopów) wg. standardów BMW Polska, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 27.10.2014 r.
  • Ważność: poniedziałek, 03.11.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę dziesięciu komputerów (laptopów) wg. standardów BMW Polska dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Dopuszczalne kolory: srebrny, czarny, szary, grafitowy.
  • Klasa procesora: Intel Core i5 Mobile.
  • Kod procesora: i5-4210U.
  • Prędkość procesora:
   • 1,7 GHz.
   • 2,7 GHz.
  • Pojemność dysku (HDD): 500 GB.
  • Zainstalowana pamięć: 4096 MB.
  • Przekątna ekranu LCD: 14 cali.
  • Ekran dotykowy: Nie.
  • Maksymalna rozdzielczość LCD: 1366 x 768 px.

   Wbudowane układy:
  • Typ karty graficznej
   • Intel HD Graphics 4400
   • NVIDIA Geforce GT 740M
  • Zainstalowana pamięć video: 2048 MB.

   Interfejsy /Komunikacja:
  • Bezprzewodowa karta sieciowa: Tak.
  • Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11b/g/n.

   Cechy dodatkowe:
  • Wyposażenie standardowe
   • 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)
   • Głośniki
   • Czytnik linii papilarnych
   • Mikrofon
  • Zainstalowany system operacyjny
   • Microsoft Windows 8 Professional 64-bit lub
   • Microsoft Windows 7 64-bit Professional

   Pozostałe informacje:
  • Gwarancja: 3 lata next business day.
  • Dodatkowe wyposażenie: Przenośny, bezprzewodowy, ładowalny Touchpad.
  • Oprogramowanie dodatkowe: Microsoft Office 2013 Home and Business.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy:

  • listopad/grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę dziesięciu komputerów (laptopów) wg. standardów BMW Polska dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch komputerów diagnostycznych do samochodów BMW (serwerów), dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: poniedziałek, 27.10.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch komputerów diagnostycznych do samochodów BMW (serwerów), dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 27.10.2014 r.
  • Ważność: poniedziałek, 03.11.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch komputerów diagnostycznych do samochodów BMW (serwerów) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Klasa produktu: Serwer.
  • Typ obudowy serwera: Rack (1U).
  • Typ zainstalowanego procesora: Six-Core.
  • Częstotliwość procesora: min 2,2 GHz.
  • Ilość zainstalowanych dysków: 4 szt.
  • Pojemność zainstalowanego dysku: min 600 GB.
  • Typ dysku: SAS 15k.
  • Pojemność zainstalowanej pamięci: min. 16 GB.
  • Karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s
  • Napędy wbudowane (zainstalowane): DVDąRW
  • Ilość zasilaczy: 2 szt.
  • System operacyjny: Windows 2012 R2 Standard.
  • Dodatkowe informacje o gwarancji: 36 miesięcy next business Day.
  • Dodatkowe oprogramowanie 15 szt. Licencji dostępowych CAL, 15 szt Licencji SQL CAL.
  • Dodatkowe wyposażenie: UPS RACK 3000 VA.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy:

  • listopad/grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę dwóch komputerów diagnostycznych do samochodów BMW (serwerów) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu narzędzi specjalnych BMW - dedykowanego do serwisowania oraz napraw wyłącznie samochodów marki BMW, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: piatek, 24.10.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu narzędzi specjalnych BMW - dedykowanego do serwisowania oraz napraw wyłącznie samochodów marki BMW, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ – działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: piątek, 24.10.2014 r.
  • Ważność: środa, 29.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu narzędzi specjalnych BMW - dedykowanego do serwisowania oraz napraw wyłącznie samochodów marki BMW dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Zestaw narzędzi specjalnych BMW dedykowany do serwisowania oraz napraw wyłącznie samochodów marki BMW ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • listopad/grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę zestawu narzędzi specjalnych BMW - dedykowanego do serwisowania oraz napraw wyłącznie samochodów marki BMW dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Dopuszcza się oferty częściowye.

  Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę oznakowania zewnętrznego Salonu wg standardów BMW Polska, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: piatek, 24.10.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę oznakowania zewnętrznego Salonu wg standardów BMW Polska, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: piątek, 24.10.2014 r.
  • Ważność: środa, 29.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę oznakowania zewnętrznego Salonu wg standardów BMW Polska dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Oznakowanie Salonu ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę oznakowania zewnętrznego Salonu wg standardów BMW Polska dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Dopuszcza się oferty częściowe

  Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę pięciu ładowarek akumulatorów dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: piatek, 24.10.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę pięciu ładowarek akumulatorów, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: piątek, 24.10.2014 r.
  • Ważność: środa, 29.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę pięciu ładowarek akumulatorów dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Ładowarka impulsowa.
  • Prąd ładowania: 36 A.
  • Napięcia ładowania 14,4 V.
  • Temperatura otoczenia w czasie pracy od -25°C do +40°C
  • Urządzenie wyposażone w port USB umożliwiający aktualizację oprogramowania producenta poprzez aplikację na komputer.
  • Kable ładujące o długości 3 m (ze zintegrowanym połączeniem wtyczkowym).
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • listopad/grudzień 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę pięciu ładowarek akumulatorów dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów magazynowych, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: czwartek, 09.10.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów magazynowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: czwartek, 09.10.2014 r.
  • Ważność: środa, 15.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż regałów magazynowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  Regały magazynowe:

  • Wysokość 2200 mm.
  • Pięć poziomów półek.
  • Półki na dwóch dolnych poziomach o wytrzymałości obciążeniowej min 220 kg.
  • Półki pozostałych trzech (górnych) poziomów o wytrzymałości obciążeniowej min 140 kg.

  Regały według wymiarów i rozmieszczenia na rysunku w załącznikach:


  • Regały magazynowe mają spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy i montażu.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik / listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę i montaż regałów magazynowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i montażu, oraz warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż windy, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 08.10.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż windy dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 08.10.2014 r.
  • Ważność: poniedziałek, 13.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż windy dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  Dane techniczne Windy:

  • Udźwig 500 kg.
  • Ilość przystanków 2.
  • Maksymalna wysokość podnoszenia przynajmniej 4200 mm.
  • Wysokość dźwignika (nadszybie) 5900 mm.
  • Podszybie (zagłębienie) 185 mm.
  • Wymiar zewnętrzny dźwignika wraz z maszynownią 2700 mm x 1450 mm.
  • Wymiary roboczy platformy 2560 mm x 1100 mm.
  • Prędkość podnoszenia 0,06 m/s.
  • Opuszczanie awaryjne pomostu w wypadku zaniku zasilania /prądu / ręczne.
  • Sterowanie pracą platformy przyciskowe z kasety sterowniczej zewnętrznej.
  • Blokada kasety sterowniczej – kluczykowa.
  • Moc zainstalowanego silnika 1,5 kW.
  • Zasilanie 380 V; 50 Hz.
  • Zabezpieczenie 16A typ C.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy, montażu oraz szkolenia z obsługi.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik / listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę i montaż windy dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt szkolenia z obsługi, dostawy i montażu, oraz warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń do myjni, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: czwartek, 02.10.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń do myjni dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  MSTM Sp. z o.o.
  25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/32, lok 44
  NIP: 657-282-85-07
  REGON: 260311193

  • Data ogłoszenia: czwartek, 02.10.2014 r.
  • Ważność: czwartek, 09.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń do myjni dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Urządzenia pompujące wodę do 3 stanowisk pod ciśnieniem minimum 100 bar.
  • Wydajność minimum 750 l/h – na jednym stanowisku.
  • Centralne urządzenia pompujące tzw pompo-silniki z by-pasem mogące tłoczyć wodę o temperaturze do 60 °C.
  • Trzy lance z ramionami obrotowymi (po jednym komplecie na każde stanowisko).
  • Możliwość nanoszenia (natryskiwania) detergentów na myty pojazd.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy i montaż w obiekcie.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik / listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę i montaż urządzeń do myjni dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy i montażu,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch zlewarek olejowych, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 01.10.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch zlewarek olejowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  MSTM Sp. z o.o.
  25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/32, lok 44
  NIP: 657-282-85-07
  REGON: 260311193

  • Data ogłoszenia: środa, 01.10.2014 r.
  • Ważność: środa, 08.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch zlewarek olejowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  Dwufunkcyjne urządzenie do wychwytywania i odsysania oleju przepracowanego, wyposażone w:

  • Lejek z regulowaną wysokością.
  • Wskaźnik napełnienia.
  • Wąż ssawny z sondą odsysającą.
  • Przyłącze na sprężone powietrze z zaworem DN 7,2 .

  Pozostałem parametry:

  • Pojemność rzeczywista 70 litrów.
  • Wymiar lejka wychwytującego minimum 480x340 mm.
  • Pojemność lejka 14 litrów.
  • Wąż opróżniający DN19, 2500 mm.
  • Wysokość opróżniania 1700 mm.
  • Maksymalna wysokość pracy 1650 mm.
  • Maksymalna temperatura robocza +50°C.
  • Ciśnienie robocze 2-10 barów
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik / listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę dwóch zlewarek olejowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę trzech odkurzaczy, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 01.10.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę trzech odkurzaczy dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  MSTM Sp. z o.o.
  25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/32, lok 44
  NIP: 657-282-85-07
  REGON: 260311193

  • Data ogłoszenia: środa, 01.10.2014 r.
  • Ważność: środa, 08.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę trzech odkurzaczy dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Wydatek powietrza: 74 l/s.
  • Podciśnienie: 254/25 mbar/Kpa.
  • Pojemność zbiornika: 35 l.
  • Maksymalna moc przyłącza: 1380 W.
  • Średnica znamionowa: 35 mm.
  • Poziom ciśnienia akustycznego: 69 db(A).
  • Zbiornik zanieczyszczeń: materiał.
  • Liczba turbin: 1
  • Częstotliwość: 50-60 Hz.
  • Napięcie: 220-240 V.
  • Wąż ssący: 2.5 m.
  • Ssawka podłogowa na mokro/sucho: 300 mm.
  • Ssawka szczelinowa
  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik / listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę trzech odkurzaczy dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 08.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę odkurzacza piorącego, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę odkurzacza piorącego dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  MSTM Sp. z o.o.
  25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/32, lok 44
  NIP: 657-282-85-07
  REGON: 260311193

  • Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 08.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę odkurzacza piorącego dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Wydajność teoretyczna: 25 m2/h
  • Wydatek powietrza: 54 l/s
  • Podciśnienie: 220/22 mbar/kPa
  • Wydajność spryskiwania: 1 l/min
  • Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia: 1 bar.
  • Zbiornik wody czystej / brudnej: 10/9 l
  • Moc turbiny: 1250 W
  • Moc pompy: 40 W
  • Napięcie: 220-240 V
  • Częstotliwość: 50-60 Hz

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik / listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę odkurzacza piorącego dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 08.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch zlewarek olejowych, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch zlewarek olejowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014 r.
  • Ważność: wtorek, 07.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch zlewarek olejowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  Dwufunkcyjne urządzenie do wychwytywania i odsysania oleju przepracowanego, wyposażone w:

  • Lejek z regulowaną wysokością.
  • Wskaźnik napełnienia.
  • Wąż ssawny z sondą odsysającą.
  • Przyłącze na sprężone powietrze z zaworem DN 7,2 .

  Pozostałem parametry:

  • Pojemność rzeczywista 70 litrów.
  • Wymiar lejka wychwytującego minimum 480x340 mm.
  • Pojemność lejka 14 litrów.
  • Wąż opróżniający DN19, 2500 mm.
  • Wysokość opróżniania 1700 mm.
  • Maksymalna wysokość pracy 1650 mm.
  • Maksymalna temperatura robocza +50°C.
  • Ciśnienie robocze 2-10 barów
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik / listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę dwóch zlewarek olejowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia podciśnieniowego do napełniania układu chłodniczego, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia podciśnieniowego do napełniania układu chłodniczego dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014 r.
  • Ważność: wtorek, 07.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę urządzenia podciśnieniowego do napełniania układu chłodniczego dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  Urządzenie do napełniania systemu chłodzącego. Urządzenie wytwarzające podciśnienie w systemie chłodzącym i sprawdzające system chłodzący na obecność nieszczelności (przecieków)

  • 20 litrowy zbiornik.
  • Dysza Venturiego wraz z 1,5 m wężem wytwarzająca podciśnienie (wymagająca podłączenia do sprężonego powietrza od 6 do 10 barów).
  • Pobór sprężonego powietrza ponad 100 litrów/min
  • Manometr wskazujący wartość podciśnienia
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik / listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę urządzenia podciśnieniowego do napełniania układu chłodniczego dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do ustawienia aktywnego tempomatu - dedykowanego do samochodów marki BMW, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do ustawienia aktywnego tempomatu - dedykowanego do samochodów marki BMW dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014 r.
  • Ważność: wtorek, 07.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę urządzenia do ustawienia aktywnego tempomatu - dedykowanego do samochodów marki BMW dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy, uruchomienie oraz szkolenie.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik / listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę urządzenia do ustawienia aktywnego tempomatu - dedykowanego do samochodów marki BMW dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do dezynfekcji układu wentylacji i klimatyzacji ozonem dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do dezynfekcji układu wentylacji i klimatyzacji ozonem, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014 r.
  • Ważność: wtorek, 07.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę urządzenia do dezynfekcji układu wentylacji i klimatyzacji ozonem dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Urządzenie do czyszczenia systemu klimatyzacji i wentylacji w celu wyeliminowania bakterii oraz nieprzyjemnych zapachów w przedziale pasażerskim.
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik / listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę urządzenia do dezynfekcji układu wentylacji i klimatyzacji ozonem dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę testera układu doładowania i podciśnienia dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę testera układu doładowania i podciśnienia, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014 r.
  • Ważność: wtorek, 07.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę testera układu doładowania i podciśnienia dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  Urządzenie testujące do silników turbodoładowanych służące lokalizacji defektów poszczególnych komponentów systemu turbodoładowanego. Umożliwia sprawdzanie:

  • Systemu ssącego (dolotowego silnika) na obecność przecieków (nieszczelności).
  • Poprawnego działania zaworu upustowego (tzw. "wastegate valve").
  • Elektropneumatycznego konwertera ciśnienia.

  Kompletny zestaw powinien składać się z co najmniej 7 elementów:

  • Jednostka diagnostyczna wraz z pompą.
  • Zacisk do ładowania akumulatora (czarny).
  • Zacisk do ładowania akumulatora (czerwony).
  • Wąż ciśnieniowy.
  • Korek uszczelniający z szybkozłączem pneumatycznym.
  • Korek uszczelniający.
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik / listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę testera układu doładowania i podciśnienia dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę testera kompresji dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę testera kompresji, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014 r.
  • Ważność: wtorek, 07.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę testera kompresji dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Elektroniczny tester kompresji ze zintegrowaną drukarką termiczną do pomiaru ciśnienia kompresji w silnikach zarówno w silnikach diesla jak i benzynowych w zakresie ciśnienia od 0 do 50 bar.
  • Wyświetlacz LCD pokazujący parametry pomiaru.
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik / listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę testera kompresji dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę czterech lamp warsztatowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę czterech lamp warsztatowych, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: wtorek, 30.09.2014 r.
  • Ważność: wtorek, 07.10.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę czterech lamp warsztatowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Przenośna, akumulatorowa lampa warsztatowa w technologii LED SMD z uchwytem mocującym oraz magnesem.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik / listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę czterech lamp warsztatowych dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę inflatora do opon dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę inflatora do opon, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014 r.
  • Ważność: czwartek 25.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę inflatora do opon dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Urządzenie z certyfikatem CE oraz GUM (Główny Urząd Miar).
  • Pojemność zbiornika 6 litrów.
  • Ciśnienie robocze max 16 bar.
  • Urządzenie ładowane ze stacji dokującej (odwieszenie na gnieździe powoduje automatycznie podłączenie do dopływu sprężonego powietrza).
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.
  • Możliwość pomiaru ciśnienia w zakresie do 10 barów.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik/listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę inflatora do opon dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę testera akumulatora dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę testera akumulatora, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 24.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę testera akumulatora dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Przenośny tester baterii z niezależnym źródłem zasilania do badania 12 V baterii rozruchowych zarówno zamontowanych jak i wymontowanych z pojazdu. Urządzenie może również być używane w terenie (na zewnątrz budynku). Urządzenie wyposażone w drukarkę termiczną.
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik/listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę testera akumulatora dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę pięciu ładowarek akumulatorów dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę pięciu ładowarek akumulatorów, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 24.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę pięciu ładowarek akumulatorów dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Ładowarka impulsowa.
  • Maksymalna moc 70 W.
  • Prąd ładowania:
   • 5 A w trybie samochodowym / niskotemperaturowym
   • 1,5 A w trybie motocyklowym
  • Napięcia ładowania od 14,4 do 14,7 V
  • Temperatura otoczenia w czasie pracy od -10°C do +40°C
  • Długość kabli ładujących minimum 1,5 m.
  • Długość kabla zasilającego minimum 2 m.
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik/listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę pięciu ładowarek akumulatorów dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę czterech kompletów osłon karoserii dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę czterech kompletów osłon karoserii, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 24.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę czterech kompletów osłon karoserii dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Cztery komplety osłon bocznych i czołowych stosowane podczas działań serwisowych.
  • Osłony mają spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik/listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę czterech kompletów osłon karoserii dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyciągu spalin - jednego wspólnego dla dwóch stanowisk umożliwiającego odsys spalin z dwu-tłumikowego motocyklowego systemu wydechowego dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyciągu spalin - jednego wspólnego dla dwóch stanowisk umożliwiającego odsys spalin z dwu-tłumikowego motocyklowego systemu wydechowego, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  MSTM Sp. z o.o.
  25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/32 lok. 44
  NIP: 657-282-85-07
  REGON: 260311193

  • Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 24.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę montaż wyciągu spalin - jednego wspólnego dla dwóch stanowisk umożliwiającego odsys spalin z dwu-tłumikowego motocyklowego systemu wydechowego dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  Wyciąg spalin składający się z szyny o długości minimum 4 metry oraz jednego wózka wyciągowego z elastycznym wężem wyciągowym o średnicy 100 mm, długości minimum 5 metrów oraz z balanserem zapewniającym podwieszenie węża elastycznego gdy nie jest on używany. Ssawka na statywie do motocykli zapewniająca odciąg z dwururowego systemu wydechowego. Ssawka ma być podłączana do węża wyciągowego za pomocą szybkozłącza.


  Cena winna zawierać: koszt dostawy i montażu w obiekcie.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik/listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę montaż wyciągu spalin - jednego wspólnego dla dwóch stanowisk umożliwiającego odsys spalin z dwu-tłumikowego motocyklowego systemu wydechowego dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i uruchomienia oraz warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu wyciągu spalin dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu wyciągu spalin, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 24.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż systemu wyciągu spalin dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Urządzenie wyciągowe o mocy minimum 1 kW.
  • Kompletne orurowanie wraz z kominem wyrzutowym oraz minimum 7 złączy umieszczonych w posadzce.
  • 3 rury elastyczne z elementem przyłączeniowym zaopatrzone w szybkozłącza do końcówek ssących.
  • 7 studzienek, których górna część (licująca z posadzką) to kwadrat o boku 295 mm, wykonanych z ze stali nierdzewnej (płyta pozioma studzienki o grubości minimum 8 mm).
  • System ma być przystosowany do obsługi pojazdów BMW o podwójnym systemie wydechowym.
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy i montażu.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik/listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę i montaż systemu wyciągu spalin dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i uruchomienia oraz warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę pneumatycznego stanowiska do serwisu zawieszenia dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: piątek, 05.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę pneumatycznego stanowiska do serwisu zawieszenia, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: piątek, 05.09.2014 r.
  • Ważność: czwartek, 12.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę pneumatycznego stanowiska do serwisu zawieszenia dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Pozwala na demontaż i instalację kolumn MacPherson.
  • Pierścienie o średnicy 78-310 mm.
  • Pierścienie o średnicy 125-205 mm.
  • Wyposażone w ruchomą płytkę do przytrzymania kolumny amortyzatora.
  • Skok 440 mm.
  • Ciśnienie sprężonego powietrza 6-10 bar.
  • Moc: 1200 kg na 6 bar, 2000 kg na 10 bar.
  • Regulowana prędkość kompresji.
  • Klatka ochronna.
  • Wymiary: 590 x 590 x 1550 mm.

  Cena winna zawierać: dostawę i uruchomienie w obiekcie.

  Termin dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę i uruchomienie pneumatycznego stanowiska do serwisu zawieszenia dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i uruchomienia oraz warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę prasy hydraulicznej o sile nacisku 30 ton dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę prasy hydraulicznej o sile nacisku 30 ton, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 17.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 24.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę prasy hydraulicznej o sile nacisku 30 ton dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

   Dostarczana z parą pryzm V i uchwytem
  • Siła nacisku minimum 30 ton.
  • Posuw tłoka minimum 120 mm.
  • Stół regulowany przynajmniej 4 pozycje.
  • Zestaw siłowników minimum 3 sztuki.
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy i uruchomienia w obiekcie.

  Termin dostawy i montażu:

  • październik/listopad 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę prasy hydraulicznej o sile nacisku 30 ton dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • ? cenę zawierającą koszt dostawy i uruchomienia oraz warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia meblowego Salonu Samochodowego – platformy ekspozycyjnej, biurek, szaf, krzeseł, foteli, recepcji, stolików, poczekalni, barku kawowego, ekspozytorów odzieży, akcesoriów i innego wyposażenia wymaganego przez BMW Polska (według standardów BMW Polska) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia meblowego Salonu Samochodowego - platformy ekspozycyjnej, biurek, szaf, krzeseł, foteli, recepcji, stolików, poczekalni, barku kawowego, ekspozytorów odzieży, akcesoriów i innego wyposażenia wymaganego przez BMW Polska (według standardów BMW Polska) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 10.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia meblowego Salonu Samochodowego - platformy ekspozycyjnej, biurek, szaf, krzeseł, foteli, recepcji, stolików, poczekalni, barku kawowego, ekspozytorów odzieży, akcesoriów i innego wyposażenia wymaganego przez BMW Polska (według standardów BMW Polska) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Wyposażenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę wyposażenia meblowego Salonu Samochodowego - platformy ekspozycyjnej, biurek, szaf, krzeseł, foteli, recepcji, stolików, poczekalni, barku kawowego, ekspozytorów odzieży, akcesoriów i innego wyposażenia wymaganego przez BMW Polska (według standardów BMW Polska) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Dopuszcza się oferty częściowe.

  Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia meblowego Salonu Motocyklowego BMW: ekspozytorów motocykli i ubrań motocyklowych, biurek, szaf, krzeseł, foteli, akcesoriów i innego wyposażenia wymaganego przez BMW Polska (według standardów BMW Polska) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia meblowego Salonu Motocyklowego BMW: ekspozytorów motocykli i ubrań motocyklowych, biurek, szaf, krzeseł, foteli, akcesoriów i innego wyposażenia wymaganego przez BMW Polska (według standardów BMW Polska) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 10.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia meblowego Salonu Motocyklowego BMW : ekspozytorów motocykli i ubrań motocyklowych, biurek, szaf, krzeseł, foteli, akcesoriów i innego wyposażenia wymaganego przez BMW Polska (według standardów BMW Polska) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Wyposażenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę wyposażenia meblowego Salonu Motocyklowego BMW: ekspozytorów motocykli i ubrań motocyklowych, biurek, szaf, krzeseł, foteli, akcesoriów i innego wyposażenia wymaganego przez BMW Polska (według standardów BMW Polska) dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Dopuszcza się oferty częściowe.

  Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie urządzenia do wymiany płynu hamulcowego dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie urządzenia do wymiany płynu hamulcowego dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 10.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i uruchomienie urządzenia do wymiany płynu hamulcowego dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Ciśnienie robocze od 0,4 do 3,5 bar.
  • Długość węża do napełniania płynu hamulcowego min 3,5 m.
  • Możliwość instalacji wymiennego zbiornika 60 l (który nie jest integralną częścią urządzenia).
  • Odpowiedni do systemów: ABS, ESP, EDS oraz SBC.
  • Pompa hydrauliczna.
  • Automatyczny wyłącznik w przypadku pustego zbiornika.
  • Adapter do wszystkich rodzajów pojazdów.
  • Dwie butelki zbiorcze (jedno I dwulitrowe).
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy, uruchomienia oraz szkolenia w obsłudze.

  Termin dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę i uruchomienie urządzenia do wymiany płynu hamulcowego dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy, uruchomienia i szkolenia z obsługi oraz warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu narzędzi specjalnych do serwisowania motocykli dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu narzędzi specjalnych do serwisowania motocykli, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  MSTM Sp. z o.o.
  25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska nr 30/32, lok.44
  NIP: 657-282-85-07
  REGON: 260311193

  • Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 10.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu narzędzi specjalnych do serwisowania motocykli dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Zestaw narzędzi ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę zestawu narzędzi specjalnych do serwisowania motocykli dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę podnośnika do osi i skrzyń biegów z wyposażeniem, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę podnośnika do osi i skrzyń biegów z wyposażeniem, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 10.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podnośnika do osi i skrzyń biegów z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Udźwig: 600 kg.
  • Wysokość minimalna: 890 mm.
  • Wysokość maksymalna: 1895 mm.
  • Średnica podstawy: 1200 mm.
  • Hydrauliczny cylinder ze zintegrowaną pompą oraz zaworem do opuszczania.
  • Nożna dźwignia pompy.
  • Podstawa na 5 rolkach z czego 3 rolki możliwością blokowania.
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę podnośnika do osi i skrzyń biegów z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę oznakowania zewnętrznego Salonu wg standardów BMW Polska, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę oznakowania zewnętrznego Salonu wg standardów BMW Polska, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 10.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę oznakowania zewnętrznego Salonu wg standardów BMW Polska dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Oznakowanie Salonu ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę oznakowania zewnętrznego Salonu wg standardów BMW Polska dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę czterech czytników klucza, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę czterech czytników klucza, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 10.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę czterech czytników klucza dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę czterech czytników klucza dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę wózka pod GT1/ISID, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę wózka pod GT1/ISID, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 10.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wózka pod GT1/ISID dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę wózka pod GT1/ISID dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu narzędzi specjalnych BMW - dedykowanego do serwisowania oraz napraw wyłącznie samochodów marki BMW, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu narzędzi specjalnych BMW - dedykowanego do serwisowania oraz napraw wyłącznie samochodów marki BMW, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ – działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 03.09.2014 r.
  • Ważność: środa, 10.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu narzędzi specjalnych BMW - dedykowanego do serwisowania oraz napraw wyłącznie samochodów marki BMW dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Zestaw narzędzi specjalnych BMW dedykowany do serwisowania oraz napraw wyłącznie samochodów marki BMW ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę zestawu narzędzi specjalnych BMW - dedykowanego do serwisowania oraz napraw wyłącznie samochodów marki BMW dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę specjalnej szafy narzędziowej BMW - modułowy system szaf dedykowanych do narzędzi specjalnych BMW, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 02.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę specjalnej szafy narzędziowej BMW - modułowy system szaf dedykowanych do narzędzi specjalnych BMW, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ – działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: wtorek, 02.09.2014 r.
  • Ważność: wtorek, 09.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę specjalnej szafy narzędziowej BMW - modułowy system szaf dedykowanych do narzędzi specjalnych BMW dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Szafa ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszty dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę specjalnej szafy narzędziowej BMW - modułowy system szaf dedykowanych do narzędzi specjalnych BMW dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 09.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę mobilnego podnośnika do montażu/demontażu kół napędzanego pneumatycznie, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 02.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę mobilnego podnośnika do montażu/demontażu kół napędzanego pneumatycznie, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ – działanie 1.2

  Zamawiający:

  BLK Sp. z o.o.
  25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 66
  NIP: 657-276-66-34
  REGON: 260192498

  • Data ogłoszenia: wtorek, 02.09.2014 r.
  • Ważność: wtorek, 09.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż mobilnego podnośnika do montażu/demontażu kół napędzanego pneumatycznie dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Ciśnienie robocze max 8 bar.
  • Masa 50 kg.
  • Wysokość robocza 140 cm.
  • Minimalny rozmiar koła: 135/80 R13.
  • Maksymalny rozmiar koła: 295/25 R22.
  • Uchwyt na klucz pneumatyczny.
  • Urządzenie do pompowania kół z cyfrowym wyświetlaczem.
  • Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: dostawę i uruchomienie.

  Termin dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę mobilnego podnośnika do montażu/demontażu kół napędzanego pneumatycznie dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 09.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy i montażu,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń do stacji kontroli pojazdów do 3,5t, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: wtorek, 02.09.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń do stacji kontroli pojazdów do 3,5t, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ – działanie 1.2

  Zamawiający:

  BLK Sp. z o.o.
  25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 66
  NIP: 657-276-66-34
  REGON: 260192498

  • Data ogłoszenia: wtorek, 02.09.2014 r.
  • Ważność: wtorek, 09.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń do stacji kontroli pojazdów do 3,5t dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego o dmc do 3,5t. Wymagany certyfikat CE. Szarpak hydrauliczny do kontroli luzów w układzie zawieszenia , sterowanie w lampie bezprzewodowej, zasilany z agregatu hydraulicznego. Parametry techniczne:
   • Ruch płyty pomiarowej 100 mm
   • Wymiary płyty pomiarowej 625 x 625 mm
   • moc silnika w agregacie 2,5 kW
   • siła posuwu 11 kN na płytę
   • ciśnienie hydrauliczne 120 bar
  • Przyrząd do kontroli geometrii kół. Wymagany certyfikat CE oraz ITS (Instytut Transportu Samochodowego).
  • Przyrząd do pomiaru ciśnienia w ogumieniu - manometr z zakresem pomiarowym 0-10bar. Wymagany certyfikat CE i GUM (Główny Urząd Miar). – 3 sztuki.
  • Urządzenie do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy. Wymagany certyfikat CE i ITS.
  • Przyrząd do pomiaru hałasu zewnętrznego pojazdu na postoju z kalibratorem akustycznym. Wymagany certyfikat CE i GUM.
  • Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych (parametr podawany w Kandelach) pozycjonowanie laserem. Wymagany certyfikat CE.
  • Wyciąg spalin dla pojazdów do 3,5t. Wymagany certyfikat CE.
  • Przyrząd do pomiaru złącza elektrycznego pojazd - przyczepa (z zakresem pomiarowym 12V). Wymagany certyfikat CE.
  • Uniwersalny opóźnieniomierz do pomiaru skuteczności działania hamulców. Wymagany certyfikat CE i ITS.
  • Przyrząd do pomiaru w szybach współczynnika przepuszczalności światła. Wymagany certyfikat CE i ITS.
  • Czytnik informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD – przystawka analizatora. Wymagany certyfikat CE i ITS.
  • Podnośnik kanałowy o udźwigu minimum 2t. Wymagany certyfikat CE.
  • Szafka narzędziowa z kompletem podstawowych kluczy i zestawem przyrządów mierniczych (suwmiarka, kątomierz nastawny, miarka miernicza stalowa 10 m).
  • Detektor nieszczelności instalacji gazowych. Wymagany certyfikat CE.
  • Zestaw czujników: tlenku węgla CO + propan butan LPG + gazu ziemnego NG z centralą sterującą uruchamiającą wentylację ogólną hali. Wymagany certyfikat CE.
  • Oprogramowanie do SKP + katalog marek i typów pojazdów 2014.
  • Komputer laptop wyposażony w skaner dowodów rejestracyjnych.
  • Drukarka laserowa.

  Cena winna zawierać: dostawę i montaż w obiekcie.

  Termin dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę i montaż urządzeń do stacji kontroli pojazdów do 3,5t dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Dopuszcza się oferty częściowe.

  Termin składania ofert upływa dnia 09.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy i montażu,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu do detekcji wycieków z układu klimatyzacji, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 27.08.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu do detekcji wycieków z układu klimatyzacji, dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ – działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  • Data ogłoszenia: środa, 27.08.2014 r.
  • Ważność: piątek, 05.09.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw ", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu do detekcji wycieków z układu klimatyzacji dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  Zestaw dla układów z czynnikiem chłodniczym R 134a w połączeniu z olejami typu PAG powinien zawierać:

  • pompa ręczna z dwoma nabojami z barwnikiem,
  • przewód niskiego ciśnienia i złączka do zaworu,
  • lampa UV do wykrywania wycieków z podłączeniem do gniazda zapalniczki, przejściówka do zasilania akumulatorem samochodowym,
  • okulary ochronne UV,
  • zmywacz, naklejki
  • walizka.

  Urządzenie ma spełniać wymogi BMW Polska.

  Cena winna zawierać: koszt dostawy.

  Termin dostawy i montażu:

  • wrzesień/październik 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę zestawu do detekcji wycieków z układu klimatyzacji dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszty dostawy i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy i montażu,
  • okres i warunki gwarancji,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów do magazynowania opon - minimalna wysokość 2m, możliwość magazynowania kompletów kół o szerokościach opon od 16,5 cm do 31,5 cm., dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 06.08.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów do magazynowania opon - minimalna wysokość 2m, możliwość magazynowania kompletów kół o szerokościach opon od 16,5 cm do 31,5 cm., dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ – działanie 1.2

  Zamawiający:

  BLK Spółka z o.o.
  25-201 Kielce, ul. Sienkiewicza 66
  NIP: 657-276-66-34
  REGON: 260192498

  • Data ogłoszenia: środa, 06.08.2014 r.
  • Ważność: środa, 20.08.2014 r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma BLK sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż regałów do magazynowania opon - minimalna wysokość 2m, możliwość magazynowania kompletów kół o szerokościach opon od 16,5 cm do 31,5 cm., dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2.

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Regały do przechowywania opon i felg.
  Wysokość regału: 2,5 m, nośność półki 150 kg, liczba półek - 4;
  Wysokość regału: 3,0 m, nośność półki 200 kg, liczba półek - 5.
  Długość regałów, głębokość i ilość w/g załączonych rysunków.
  Uwaga: specjalny profil półki przystosowany do przechowywania opon.

  Cena winna zawierać: dostawę i montaż w obiekcie.

  Termin dostawy i montażu:

  • wrzesień/październik 2014 r.

  Składanie ofert:

  Miejsce składania ofert:
  (siedziba: Playada Sp. z o.o.)
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę i montaż regałów do magazynowania opon - minimalna wysokość 2m, możliwość magazynowania kompletów kół o szerokościach opon od 16,5 cm do 31,5 cm., dla Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Wystawowej 2, w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki), dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 (siedziba: Playada Sp. z o.o.) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 20.08.2014r.

  Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • cenę i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji dostawy i montażu,
  • okres i warunki gwarancji,
  • mile widziane referencje.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena
 • Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych wykończeniowych oraz instalacji (II etap inwestycji) budynku Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: czwartek, 26.09.2013r.

  Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych wykończeniowych oraz instalacji (II etap inwestycji) budynku Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339
  E-mail zamawiającego: zk@playada.pl

  Data ogłoszenia: czwartek, 26.09.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych wykończeniowych oraz instalacji (II etap inwestycji) budynku Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Lisiej.

  Zakres robót budowlanych:

   I. Roboty wykończeniowe:

  • Wykonanie warstw posadzkowych (izolacja + podłoga).
  • Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych (styropian + tynk elewacyjny).
  • Wykonanie ścian działowych.
  • Wykonanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów.
  • Malowanie ścian i sufitów.
  • Wykonanie glazury i terakoty.
  • Ułożenie kostki brukowej (ok. 4000 m2)

   II. Instalacje

  • Wodno-kanalizacyjna.
  • Grzewcza.
  • Elektryczna.
  • Wentylacja i klimatyzacja.

  Terminy:

  • Termin rozpoczęcia robót: IV kwartał 2013 r.
  • Termin zakończenia robót: IV kwartał 2014 r.

  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na wykonanie robót budowlanych wykończeniowych oraz instalacji (II etap inwestycji) budynku Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Lisiej w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora) , dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 14.10.2013r. Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • cenę i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji projektu,
  • informacje dotyczące realizowanych inwestycji w okresie ostatnich 3 lat (mile widziane referencje).

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  Dodatkowo po podpisaniu umowy wymagane będą zabezpieczenia należytego wykonania robót oraz należytego wykonania obowiązków z tytułu z rękojmi oraz gwarancji jakości wniesione w postaci uzgodnionej z Inwestorem (np. potrącane kaucje gwarancyjne, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia, weksle, papiery wartościowe).

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn. • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dźwigu hydraulicznego do budynku Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: czwartek, 01.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dźwigu hydraulicznego do budynku Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Data ogłoszenia: czwartek, 01.08.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 - 26 - 004/12 pn.: "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż dźwigu hydraulicznego do budynku Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Lisiej.

  Wymagania techniczne dla dźwigu hydraulicznego:

  • Typ dźwigu: dźwig hydrauliczny 2:1
  • Norma: EN 81.2
  • Udźwig: 1700 kg
  • Wysokość podnoszenia: 4,20 m, podszybie maksymalnie 1300 mm, nadszybie maksymalnie 3680 mm.
  • Ilość przystanków/dojść: 2/2/1 bez przelotu
  • Szyb: 2250 x 3000 mm (wymiary wewnętrzne)
  • Maszynownia: dolna boczna w pomieszczeniu
  • Agregat hydrauliczny: typu CM, pompa 210 l/min + przewód 6m
  • Silnik: 1 prędkość 18,5 kW, 25 HP, rozruch gwiazda / trójkąt
  • Sterowanie: zbiorcze góra – dół, powrót na piętro w stanie awaryjnym z otwarciem drzwi
  • Przyciski w kabinie: oznaczające piętra - typu "BRAILLE" + otwarcie drzwi + alarm + połączenie alarmowe do linii stacjonarnej
  • Sygnalizacja w kabinie: wyświetlacz pozycji kabiny + strzałki kierunkowe + stan awaryjny + przeciążenie
  • Sygnalizacja na piętrach: wyświetlacz pozycji kabiny + wezwanie

  Kabina:

  • Wymiary wewnętrzne: 1400 x 2600 x 2150 mm z 1 wejściem
  • Wykonanie wewnętrzne: malowana
  • Drzwi: szt. 1 automatyczne teleskopowe 2-panelowe, malowane
  • Wymiary: 1300 x 2000 mm
  • Podłoga: blacha ryflowana
  • Próg: stalowy
  • Dodatki: odboje drewniane, światło awaryjne, kurtyna świetlna

  Drzwi przystankowe, szt.2:

  • Typ: teleskopowe 2 – panelowe
  • Wykonanie: malowane
  • Wymiary: 1300 x 2000 mm
  • Ościeżnice: malowane
  • Próg: stalowy
  • Drzwi dolne: wykonanie w odporności ogniowej EI 30

  Cena winna zawierać: Dostawę, montaż i wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych, opłatę za Ocenę Zgodności JN UDT, udział w Ocenie Zgodności i rejestracji UDT.

  Terminy:

  • Termin dostawy: III – IV kwartał 2014 r.
  • Termin zakończenia montażu: IV kwartał 2014 r.

  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę i montaż dźwigu hydraulicznego do budynku Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Lisiej w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert upływa dnia 16.08.2013r. Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę.

  Oferta musi być ważna przez 60 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • cenę i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji projektu,
  • informacje dotyczące realizowanych inwestycji w okresie ostatnich 3 lat (mile widziane referencje).

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  Dodatkowo po podpisaniu umowy wymagane będą zabezpieczenia należytego wykonania robót oraz należytego wykonania obowiązków z tytułu z rękojmi oraz gwarancji jakości wniesione w postaci uzgodnionej z Inwestorem (np. potrącane kaucje gwarancyjne, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia, weksle, papiery wartościowe).

  Niezależnie od niniejszego ogłoszenia Zamawiający może kierować zapytania ofertowe do wybranych podmiotów.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.  Załączniki: • Zapytanie ofertowe na wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.2

  Data ogłoszenia: środa, 12.06.2013r.

  Zapytanie ofertowe na wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach w ramach RPOWŚ – działanie 1.2

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Data ogłoszenia: środa, 12.06.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.02.00 – 26 – 004/12 pn "Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw", Osi I "Rozwój przedsiębiorczości", RPOWŚ na lata 2007-2013, firma Playada Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Lisiej.

  Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlanym składającym się z następujących części:

  • Projekt zagospodarowania terenu i architektura – załącznik nr 1
  • Projekt konstrukcyjny – załącznik nr 2

  Ponadto projekt budowlany dostępny jest w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

  Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowych i stalowych dostępny jest w siedzibie firmy Kielce ul. Sandomierska 105 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

  Terminy:

  • Termin rozpoczęcia robót: III kwartał 2013 r.
  • Termin zakończenia robót: II kwartał 2014 r.

  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku Świętokrzyskiego Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach przy ul. Lisiej w ramach działania 1.2 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, czyli do dnia 27.06.2013r. godz.15.00

  Oferta musi być ważna przez 60 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała,
  tel: +48 602 301 111,
  e-mail: zk@playada.pl

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US,
  • cenę i warunki płatności,
  • termin ważności oferty,
  • termin i warunki realizacji projektu,
  • informacje dotyczące realizowanych inwestycji w okresie ostatnich 3 lat (mile widziane referencje).

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  Dodatkowo po podpisaniu umowy wymagane będą zabezpieczenia należytego wykonania robót oraz należytego wykonania obowiązków z tytułu z rękojmi oraz gwarancji jakości wniesione w postaci uzgodnionej z Inwestorem (np. potrącane kaucje gwarancyjne, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia, weksle, papiery wartościowe).
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami.
  Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

  Załączniki:

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Kontakt:

Adres firmy:

 • Playada, ul. Wystawowa 2, 25-672 Kielce
 • KRS: 0000292482
 • NIP: 657-276-40-03
 • Regon 260186339
 • Kapitał zakładowy: 800 000,00 zł

Mapka dojazdu:

Facebook
Innowacyjna Gospodarka - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego