Realizowany projekt

Playada Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105, tel. 41 34 36 818

Innowacyjna Gospodarka - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Playada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia 22 listopada 2012 roku realizuje projekt pn. "Dywersyfikacja działalności Playada Sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię".

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw"
Osi 1 "Rozwój przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSW.01.01.00-26-246/11-00, z dnia 22.11.2012 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, będący Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013.


 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż boksu lakierniczego do przygotowywania lakierów, do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 18.02.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż boksu lakierniczego do przygotowywania lakierów, do blacharnio-lakierni w Kielcach - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 18.02.2014r.
  • Ważność ogłoszenia: poniedziałek, 24.02.2014r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż boksu lakierniczego do przygotowywania lakierów, do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania, które muszą spełniać urządzenia:

   Boks lakierniczy (laboratorium lakiernicze) wykonane w technologii profili aluminiowych w kolorze białym z wypełnieniem ścian panelami pełnymi z blachy stalowej pomalowanymi dwustronnie na biało (kolor RAL9010). Drzwi wejściowe z oknem ze szkła bezpiecznego otwierane na zewnątrz. Górne oświetlenie - oprawy świetlówkowe szt. 2 (dwie świetlówki po 36 Watt w oprawie) o stopniu ochrony IP 65.

   Boks w kształcie litery "L" o wymiarach jak na rysunku poniżej:


   Drzwi wejściowe zlokalizowane na ścianie 5,5 m.
   Boks przeznaczony jest do wykonywania prac związanych z mieszaniem i przygotowywaniem farb oraz myciem pistoletów lakierniczych.

  Terminy dostawy i montażu:

  • do 30 marca 2014 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Piotr Dulewicz,
  tel: +48 666 600 206,
  e-mail: pdulewicz@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Boks lakierniczy do przygotowywania lakierów, do blacharnio-lakierni w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: pdulewicz@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 24.02.2014r.

  Oferta powinna być ważna przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • specyfikacje, dane techniczne i opis urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i montażu (jeśli dotyczy),
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.


 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu wyciągu pyłów, gazów (np. spawalniczych) do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: czwartek, 23.01.2014r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu wyciągu pyłów, gazów (np. spawalniczych) do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: czwartek, 23.01.2014r.
  • Ważność ogłoszenia: czwartek, 30.01.2014r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż systemu wyciągu pyłów, gazów (np. spawalniczych) do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania, które muszą spełniać urządzenia:

  • Wyciąg spalin w postaci dwóch bębnów odciągowych z wężami o długości 10 m do usuwania spalin z rur wydechowych pojazdów samochodowych w trakcie prób silnikowych, regulacji i diagnostyki. Bębny sprzęgnięte z jednym wspólnym wentylatorem o wydajności minimum 400 m3/h na końcówce ssącej, układ powinien umożliwiać pracę bębnów niezależnie.
  • Podstawowa końcówka ssąca z kluczem mocującym szt.2.
  • Ssawka odciągowa na stojaku (bezkontaktowa) do wbudowanych i schowanych rur wydechowych szt.1.
  • Trójnik na stojaku do układów z podwójnym wydechem wraz z końcówkami (bezkontaktowymi) do wbudowanych i schowanych rur wydechowych szt.1.
  • Końcówka ssąca z mocowaniem pneumatycznym (szeroka do wydechu dwururowego) szt.1.
  • Końcówka ssąca z mocowaniem pneumatycznym (wąska do wydechu jednorurowego) szt.1.
  • Końcówka z wewnętrznym kluczem mocującym (wsuwanym i blokowanym wewnątrz rury wydechowej) szt.1.
  • Szybkozłącze do ssawek szt.2.
  • Montaż wraz z materiałami montażowymi.

  Warunki montażu: Komin wyrzutowy o średnicy 160 mm znajduje się na środku pomiędzy bębnami w odległości około 6 m od każdego z nich na wysokości 4,5 m.

  Bębny mocowane do konstrukcji stalowej dachu na wysokości około 3,5 m. Instalacja elektryczna sterowania wentylatora wyposażona w wyłącznik silnikowy z ochroną termiczną w wykonaniu co najmniej IP55.

  Doprowadzenie zasilania do instalacji wentylatora z rozdzielni wykona zamawiający.

  Terminy dostawy:

  • I kwartał 2014r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Piotr Dulewicz,
  tel: +48 666 600 206,
  e-mail: pdulewicz@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "System wyciągu pyłów, gazów do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: pdulewicz@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2014r.

  Oferta powinna być ważna do dnia 31 marca 2014 roku.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów np. filtrów, wymagana częstotliwość ich wymiany, koniecznych aktualizacji itp.,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Dopuszcza się oferty częściowe.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu wyciągu pyłów, gazów (np. spawalniczych) do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: czwartek, 14.11.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu wyciągu pyłów, gazów (np. spawalniczych) do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: czwartek, 14.11.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: czwartek, 21.11.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż systemu wyciągu pyłów, gazów (np. spawalniczych) do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania, które muszą spełniać urządzenia:

  Wyciąg spalin w postaci dwóch bębnów odciągowych z wężami o długości 10m do usuwania spalin z rur wydechowych pojazdów samochodowych w trakcie prób silnikowych, regulacji i diagnostyki.

  • Wydajność minimum 400 m3/h na końcówce ssącej
  • Moc silnika min 500 W
  • Średnica króćca wylotowego co najmniej 125 mm.
  • Ze względu na zróżnicowanie systemów oraz potencjalnie różnych zaleceń dostawców/ producentów systemu wymagane jest podanie ceny za:

  • Ssawkę odciągową do wbudowanych i schowanych rur wydechowych
  • Trójnika do układów z podwójnym wydechem
  • Końcówek ssących polecanych przez dostawcę

  Mobilny filtr - urządzenie przeznaczone do odciągania i filtrowania powietrza podczas prac spawalniczych, przy zgrzewaniu, szlifowaniu.

  • Regulowane ramię odciągowe 3 metry – przegubowe (w trzech miejscach), samonastawne.
  • Średnica rury ssącej min. 150 mm.
  • Poziom hałasu max 70 dB.
  • Skuteczność filtracji – do 99 %.
  • Maksymalny przepływ powietrza 1200 m3/h.
  • Sygnalizacja konieczności wymiany wkładu filtracyjnego,.
  • Moc min. 0,5 kW.

  Terminy dostawy:

  • grudzień 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Piotr Dulewicz,
  tel: +48 666 600 206,
  e-mail: pdulewicz@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "System wyciągu pyłów, gazów do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: pdulewicz@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Dopuszcza się oferty częściowe.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę podnośnika dwukolumnowego o udźwigu min 3,0t do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 01.10.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę podnośnika dwukolumnowego o udźwigu min 3,0 t do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 01.10.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 04.10.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na podnośnika dwukolumnowego o udźwigu min 3,0 t.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania, które musi spełniać urządzenie:

   Elektromechaniczny podnośnik dwukolumnowy bez łącznika podłogowego o udźwigu do 3,0 ton i wysokości podnoszenia minimum 1930 mm.

   Wyposażenie:
  • Krótkie ramię o zasięgu pracy 1800.
  • Stabilne kotwienie na dostarczanej masywnej płycie fundamentowej.
  • Automatyczne blokowanie łap nośnych w pozycji roboczej.
  • System zabezpieczający przed pęknięciem nakrętki nośnej.
  • Elektroniczny nadzór nad poziomowaniem w pozycji roboczej.
  • Łatwe i szybkie ustawianie łap w punktach roboczych przy podnoszeniu pojazdu.
  • 8 dużych rolek prowadzących na bezsmarownych łożyskach igłowych.
  • Zabezpieczenie przed blokadą pozostawioną na posadzce - wewnętrzny system zabezpieczenia łap / ramion nośnych z bezpiecznym ryglowaniem / mocowaniem ramion.
  • Fabryczna płyta stalowa o wymiarach 550 mm x 465 mm mocowana do podstawy każdej kolumny.
   Zabezpieczenia:
  • System nakrętki głównej i zabezpieczającej.
  • Automatyczna synchronizacja równobieżności wózków jezdnych.
  • Potencjometry synchronizacyjne.
  • Dźwiękowy system ostrzegawczy.
   Dane techniczne:
  • Udźwig: 3000 kg.
  • Wysokość robocza przy maksymalnym podniesieniu: 1800 mm.
  • Wysokość minimalna (w zależności od zastosowanych podkładek): 85 / 115 mm.
  • Szerokość przejazdu: 2380-2580 mm.
  • Wysokość kolumn: 2700 mm.
  • Zasięg ramion krótkich: 540-850 mm.
  • Zasięg ramion długich: 900-1425 mm.
  • Silniki: 2 x1,5 kW.
  • Przyłącze elektryczne: 400 V / 50 HZ / 16 A.

  Terminy dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Podnośnik dwukolumnowy w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę sześciu podnośników nożycowych do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 10.09.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę sześciu podnośników nożycowych do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 10.09.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 13.09.2013r. do godziny 12.00

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.01.00 - 26 - 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę sześciu podnośników nożycowych do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia napędzany układem elektrohydraulicznym, przeznaczony do serwisów ogumienia oraz warsztatów blacharskich.
  • Podnoszenie pojazdu z użyciem podkładek polimerowych (układanych na dwóch platformach nośnych), pokrytych warstwą przeciwślizgową, chroniącą elementy konstrukcyjne i podłogę pojazdu.
  • W układzie hydraulicznym podnośnika dwa niezależne siłowniki oraz urządzenie zabezpieczające przed osiadaniem.
  • Wysokowydajny agregat z silnikiem zanurzonym w oleju zapewniający szybkie podnoszenie i opuszczanie.

  Dane Techniczne:

  • Udźwig: 2500 kg.
  • Wysokość podnoszenia: 980 mm.
  • Wysokość przejazdowa: 102 mm.
  • Długość platformy: 1400 - 1900 mm.
  • Szerokość jednej platformy: 450 mm.
  • Całkowita szerokość: 1770 mm.
  • Silnik: 1,5 kW.
  • Zasilanie: 400/50 (V/Hz).
  • Zabezpieczenie: 16 A.

  Terminy dostawy:

  • IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Podnośniki nożycowe do blacharnio-lakierni w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 13.09.2013r. do godziny 12.00

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż boksu lakierniczego do przygotowywania lakierów, zestawu pistoletów lakierniczych i natryskowych z myjnią do pistoletów i stołem oraz destylarką do odzysku rozpuszczalnika do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 03.09.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż boksu lakierniczego do przygotowywania lakierów, zestawu pistoletów lakierniczych i natryskowych z myjnią do pistoletów i stołem oraz destylarką do odzysku rozpuszczalnika do blacharnio-lakierni w Kielcach - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 03.09.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: czwartek, 11.09.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż boksu lakierniczego do przygotowywania lakierów, zestawu pistoletów lakierniczych i natryskowych z myjnią do pistoletów i stołem oraz destylarką do odzysku rozpuszczalnika do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania, które muszą spełniać urządzenia:

   I. Boks lakierniczy (laboratorium lakiernicze)z paneli pomalowanych dwustronnie na biało.
   Drzwi wejściowe z oknem ze szkła bezpiecznego wyposażone w automatyczny zamek. Górne oświetlenie - oprawy świetlówkowe (dwie świetlówki XL 58 W razem 116W dla L = 3 m) o stopniu ochrony IP 65. Wentylator nawiewowy zainstalowany w suficie o mocy 75 W ze wstępnym filtrem, kratka wywiewna w dolnej części pomieszczenia - wymiary wewnętrzne 3 m x 2 m.

   Boks lakierniczy winien posiadać deklarację zgodności z następującymi dyrektywami:
  • 98/37/CE – Dyrektywy Maszyn.
  • 73/23/CEE – Dyrektywa Niskiego Napięcia.
  • 89/336/CEE – Dyrektywy Zgodności Elektromagnetycznej i późniejsze zmiany (92/31/CEE - 93/68/CEE).
  • 94/9/CE (Dyrektywy ATEX).
  • Boks przeznaczony jest do bezpiecznego i odseparowanego od zewnętrznych zanieczyszczeń wykonywania prac związanych z mieszaniem i przygotowywaniem farb.
   Boks wyposażony w szafę ognioodporną (odporność ogniowa co najmniej 60 minut) na materiały łatwopalne typu rozpuszczalniki, lakiery (używane w lakierni samochodowej).
   Szafa ma spełniać wymóg określony w projekcie:
  • "Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 60".
  • Zakres wymiarów wewnętrznych w jakich powinna mieścić się oferowana szafa:
   • Wysokość: 160 – 190 cm.
   • Szerokość: 60 – 90 cm.
   • Głębokość: 35 – 50 cm.
  • Minimum 4 półki z możliwością przestawiania na różne wysokości.
   • Szafa wyposażona w uziemienie.
   • Podstawa szafy z możliwością regulowania i poziomowania.
   II. Zestaw pistoletów lakierniczych.
  • Trzy pistolety lakiernicze typu RP (reduced pressure – zredukowane ciśnienie) z cyfrowym miernikiem ciśnienia wbudowanym w rękojeść.
    Parametry techniczne:
   • Zużycie powietrza 285 Nl/min.
   • Ciśnienie wejściowe 2,0 – 2,2 bar.
   • Maksymalna temperatura robocza 50 °C.
   • Rozmiar dyszy 1,3.
   • Przyłącze powietrza G 1 a.
   • Z wbudowanym elektronicznym urządzeniem do pomiaru ciśnienia.
   • Próg włączenia/ wyłączenia 0,2 bar.
   • Dokładność wyświetlania: ą 0,05 bar.
   • Maksymalna wyświetlana wartość 9,5 bar.

  • Trzy pistolety lakiernicze typu HVLP (high volume low pressure – duży wolumen małe ciśnienie) z cyfrowym miernikiem ciśnienia wbudowanym w rękojeść.
    Parametry techniczne:
   • Zużycie powietrza 430 Nl/min.
   • Ciśnienie wejściowe 2,0 bar.
   • Maksymalna temperatura robocza 50 °C.
   • Maksymalne nadciśnienie robocze 10 bar.
   • Przyłącze powietrza G 1 a.
   • Rozmiar dyszy 1,3.
   • Wysoki stopień nanoszenia materiału (ponad 65%) na obiekt lakierowany.
   • Wbudowane elektroniczne urządzenie do pomiaru ciśnienia.
   • Próg włączenia/ wyłączenia 0,2 bar.
   • Dokładność wyświetlania: ą 0,05 bar.
   • Maksymalna wyświetlana wartość 9,5 bar.
   • Pozycje 1) i 2) skompletowane w 3 zestawy w walizkach zapewniających bezpieczne przechowywanie.

  • Pistolet lakierniczy typu mini służący do lakierowania niewielkich powierzchni przy drobnych naprawach lakierniczych z manometrem i reduktorem ciśnienia.
    Parametry techniczne:
   • Zużycie powietrza: 115 Nl/min.
   • Zalecane ciśnienie wejściowe: 2 bar.
   • Maksymalna temperatura robocza: 50 °C.
   • Maksymalne nadciśnienie robocze: 2 bar (29 psi).
   • Waga pistoletu lakierniczego: 300 g.
   • Przyłącze powietrza: G 1/4 a.
   • Rozmiar dyszy: 1,2.
   • Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia (okrągły / szeroki).
   • Regulacja ilości materiału z funkcją ustawienia parametrów na stałe.
   • Zawór powietrzny.
   • Dławnica do tłoków powietrza.
   • Samoregulujące się uszczelnienie iglicy.
   • Mikrometr powietrzny.
   • Blokada kapania.

  • Pistolet do konserwacji profili zamkniętych z trzema sondami(sonda nylonowa, sonda do drzwi oraz sonda hakowa Venturiego) z systemem złączek zapewniających szybką i prostą wymianę sond.
   Ciśnienie zasilania do 10 bar. Wykonanie w całości z metalu, zawór przeciwzwrotny lakieru, pojemnik ciśnieniowy o poj. 1 litr (maks. 10 bar) i zestaw sond (sonda nylonowa O 8 mm o dł. 1300 mm, sonda do drzwi O 8 mm o dł. 1100 mm, sonda hakowa Venturiego o dł. 750 mm)

  • Dwa pistolety do suszenia na statywie (dysze venturiego)
   System przenośny z zamontowanymi na statywie dwoma pistoletami ( do zastosowania w każdej kabinie i w każdym miejscu pracy). Mający możliwość regulacji pozycji na statywie zapewniając ustawienie dysz nadmuchowych na obiekt. Bezstopniowa regulacja wysokości i szerokości statywu.
    Dane techniczne:
   • Zużycie powietrza: 350 l/min.
   • Zalecane ciśnienie na wejściu: 4 bary.
   • Waga 520 g.
   • Wysokość montażu urządzenia na statywie od 25 do 185 cm, z ramieniem przedłużającym do 300 cm, bezstopniowa regulacja.
   • Szerokość rozmieszczenia na statywie od 10 do 75 cm, z ramieniem przedłużającym i trzecim pistoletem do 115 cm, bezstopniowa regulacja, możliwość obracania pistoletów o 360°.
   • Podłączenie do powietrza przy pomocy tradycyjnego ciśnieniowego węża powietrznego.
   III. Dwusystemowa myjnia pistoletów lakierniczych umożliwiająca automatyczne mycie pistoletów zarówno wodą jak i rozpuszczalnikami organicznymi (w zależności od rodzaju materiału malarskiego jaki był używany).

   Myjnia winna posiadać funkcje:
  • Mycia automatycznego w obiegu zamkniętym wydajne i dokładne mycie bez rozkręcania dyszy i iglicy.
  • Mycia ręcznego pędzlem myjącym.
  • Opłukiwania czystym rozpuszczalnikiem.
  • Wyciągu oparów.
  • Wykonana w całości ze stali kwasoodpornej INOX. Posiadająca certyfikat przeciwwybuchowy ATEX oraz 24 miesiące gwarancji
   IV. Stół lakierniczy

   Wymagania:
  • Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, blat o wymiarach minimalnych: 520 x 1100 mm. Wysokość minimalna stołu - 900 mm.

  • Wyposażony w:
  • Wyciąg oparów.
  • Półkę do gromadzenia materiałów lakierniczych – minimalne wymiary 500 x 1000 mm.
  • Zaopatrzony w złącze sprężonego powietrza.
  • 3 (trzy) wieszaki do pistoletów.
  • Komora do mycia pistoletów wypełniona rozpuszczalnikiem z możliwością pozostawienia małych elementów na suszarce ociekowej.
  • Zawór spustowy ułatwiający wymianę brudnego rozpuszczalnika.
   V. Destylarka do odzysku rozpuszczalnika:

   Wymagania:
  • Posiadająca certyfikaty przeciwwybuchowe.
  • Wyposażony w:
  • Termostaty bezpieczeństwa.
  • Czytelny odczyt parametrów pracy.
  • Możliwość obracania kotła.
  • Kocioł i chłodnica wykonane ze stali kwasoodpornej INOX.
  • Pojemność kotła minimum 10 litrów.

  Terminy dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Boks lakierniczy do przygotowywania lakierów, zestaw pistoletów lakierniczych i natryskowych z myjnią do pistoletów i stołem oraz destylarką do odzysku rozpuszczalnika do blacharnio-lakierni w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 11.09.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.  Załączniki: • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż kompletnej instalacji sprężonego powietrza z kompresorem, ze zbiornikiem na sprężone powietrze, kompletem narzędzi pneumatycznych do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 03.09.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż kompletnej instalacji sprężonego powietrza z kompresorem, ze zbiornikiem na sprężone powietrze, kompletem narzędzi pneumatycznych do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 03.09.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: czwartek, 11.09.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż kompletnej instalacji sprężonego powietrza z kompresorem, zbiornikiem na sprężone powietrze, kompletem narzędzi pneumatycznych do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania, które muszą spełniać urządzenia:

   I. Instalacja sprężonego powietrza:
  • Przebieg instalacji jest przedstawiony na planie w załącznikach 1 i 2.
  • Przedstawione są dwa osobne rurociągi:
   • Osobna instalacja do kabiny lakierniczej (na fioletowo) - magistrala główna (rura zasilająca pozioma) o średnicy wewnętrznej minimum 22 mm.
   • Osobna instalacja do 14 punktów poboru powietrza do narzędzi na blacharnię i lakiernię (na niebiesko) - magistrala główna (rura zasilająca pozioma) o średnicy wewnętrznej minimum 23 mm.
  • Rury poziome będą podwieszone do dźwigarów na wysokości od 3,7 do 4,4 m (szczegóły do uzgodnienia z dostawcą systemu).
  • Poprzeczne, krótkie kreski wskazują pionowe zejścia do punktów poboru. Zejścia te mają być wykonane z rur o średnicy wewnętrznej minimum 16 mm.
  • Widok ścian (od wewnątrz) przedstawia orientacyjny rozkład zejść pionowych uwzględniając stolarkę okienną i możliwości mocowania do elementów konstrukcyjnych ścian.
  • Ma być przewidziany przynajmniej jeden kran na każdej z tych 3 ścian służący do spustu kondensatu. Szczegółowy rozkład oraz ewentualne dodatkowe elementy takie jak zastosowanie kompensacji wzdłużnej do ustalenia z dostawcą systemu.
  • Dopuszczone są następujące systemy rur:
   • Aluminiowe do sprężonego powietrza o kształtkach (trójnikach kolankach) posiadających średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż średnica wewnętrzna rur.
   • Poliamidowe do sprężonego powietrza o kształtkach (trójnikach kolankach) posiadających średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż średnica wewnętrzna rur.
   • Rury z polietylenu sieciowanego klasy "a" – PE-Xa w systemie z kielichowatymi rurami oraz nasuwanymi mechanicznie tulejami.
  • Zamawiający po zapoznaniu się ze wszystkimi proponowanymi systemami rur wybierze jeden z trzech wyżej wymienionych systemów, a następnie rozpatrzy oferty dotyczące tego rodzaju systemu.

   II. Pozostałe elementy instalacji sprężonego powietrza:
  • Zespół przygotowania powietrza – filtr, reduktor naolejacz – 7 sztuk. Zespół przygotowania powietrza – filtr i reduktor – 6 sztuk.
  • Węże do sprężonego powietrza:
   1. Zwijadła pneumatyczne z wężem o długości minimum 12 m i średnicy wewnętrznej minimum 8 mm, zewnętrznej 12 mm z automatycznym zwijaniem – sztuk 10.
   2. Wąż poliuretanowy spiralny długość minimum 8 metrów średnicy wewnętrznej minimum 8 mm – sztuk 2.
   3. Wąż antystatyczny do sprężonego powietrza o długości 10 m i średnicy wewnętrznej minimum 9 mm – sztuk 1.
  • Szybkozłącza:
   1. Bezpieczne, działające dwuetapowo:
    1. I etap - następuje odcięcie ciśnienia zasilającego i upuszczenie ciśnienia pozostałego w przewodzie do atmosfery – przy czym króciec pozostaje nadal zablokowany w gnieździe.
    2. II etap - zwalniana zostaje blokada króćca umożliwiając rozłączenie połączenia – kompatybilne z systemem NW 7,2.
   2. Lub
   3. Szybkozłącza zgodne ze standardem NW 7,2.
  • Wymagane jest podanie cen jednostkowych poszczególnych elementów podanych w punkcie II.

   III. Sprężarka śrubowa z zabudowanym osuszaczem chłodniczym - zakres regulacji:
  • Do 8 bar o wydajności minimum 2250 l/min (przy ciśnieniu 7,5 bar)

  • lub
  • Do 11 bar o wydajności minimum 1900 l/min (przy ciśnieniu 10 bar)
  • Wybór sprężarki ze względu na zakres ciśnienia roboczego do ustalenia z dostawcą urządzenia.
  • Moc znamionowa silnika 15 kW.
  • Zbiornik pionowy 1000 litrów/1lbar / malowany proszkowo + armatura i dokumentacja UDT.
  • Automatyczny spust kondensatu pod zbiornik.
  • Filtr dokładny zapewniający odpowiedni stopień filtracji zalecany w warunkach zakładu blacharsko-lakierniczego (wraz z automatycznym spustem).
   IV. Wielofunkcyjna nagrzewnica sprężonego powietrza ogrzewająca i utrzymująca powietrze na poziomie 20-50 oC w celu przyspieszenia schnięcia lakierów wodo-rozcieńczalnych. Urządzenie ma jednocześnie podgrzewać, filtrować czterostopniowo i regenerować krzemionkę poprzez odwrócony obieg gorącego powietrza.

   Parametry pracy urządzenia:
  • Zakres temperatur w fazie lakierowania od +20oC do + 50 oC.
  • Zwiększony zakres temperatury w fazie suszenia od +20 oC do +70 oC.
  • Utrzymanie stałej temperatury podczas etapu lakierowania.
  • Cztero-fazowa filtracja powietrza:
   1. Eliminuje wilgoć z powietrza (filtr wodny).
   2. Zatrzymuje olej oraz inne zanieczyszczenia (filtr olejowy).
   3. Zapewnia filtrację poprzez silikatowy żel proszkowy.
   4. Eliminuje wszystkie pozostałe zanieczyszczenia poprzez filtr węglowy.
   5. Automatyczna regeneracja żelu silikatowego po 4 godzinach.
   V. Narzędzia pneumatyczne:
  • Klucz udarowy z łatwym przełącznikiem kierunku (końcówka/ kwadrat 1 cala). Maksymalny moment 1490 Nm, waga sdf 1,9 kg, zużycie powietrza 115 l/min, 7000 obrotów na minutę – 2 sztuki.
  • Wysokowydajna grzechotka pneumatyczna (końcówka/ kwadrat 1 cala) Maksymalny moment 95 Nm, waga 1,4 kg, zużycie powietrza 80 l/min, 160 obrotów na minutę.
  • Grzechotka pneumatyczna (końcówka/ kwadrat 1 cala) Maksymalny moment 35 Nm, waga 0,5 kg, zużycie powietrza 170 l/min, 165 obrotów na minutę – 2 sztuki.
  • Wiertarka z uchwytem wiertarskim szybkomocującym, waga 1,35 kg, zużycie powietrza 115 l/min, 2600 obrotów na minutę.
  • Wiertarka kątowa waga: 1,2 kg, zużycie powietrza 115 l/min, 1200 obrotów na minutę.
  • Szlifierka jednoręczna, wersja prosta, waga: 0,4 kg, zużycie powietrza 115 l/min, 2000-25000 obrotów na minutę.
  • Szlifierka taśmowa, waga: 0,80 kg, zużycie powietrza 240 l/min, 18000 obrotów na minutę.
  • Szlifierka kątowa: zewnętrzna średnica tarczy 125 mm, otwór mocujący 22 mm waga: 1,9 kg, zużycie powietrza 115 l/min, 10000 obrotów na minutę.
  • Mimośrodowa mini szlifierka z tarczami do mocowania papieru ściernego "na rzep" dwie średnice 50 mm oraz 76,2 mm, waga 0,7 kg, zużycie powietrza 115 l/min, 15000 obrotów na minutę.
  • Minipolerka z tarczą polerską 75 mm, 2500 obrotów na minutę, zużycie powietrza 115 l/min, waga: 0,9 kg.
  • Szlifierka uniwersalna kątowa do usuwania zabrudzeń ze spodu pojazdów, masy uszczelniającej, rdzy korozji, osadów lakieru i farby, folii, etykiet i napisów oraz usuwania starych powłok lakierniczych waga: 1,1 zużycie powietrza: 115 l/min, 3500 obrotów na minutę.
  • Przecinak pneumatyczny z zestawem pięciu różnych dłuteł waga: 1,7 kg, zużycie powietrza 240 l/min, 3000 uderzeń na minutę.
  • Młotek igiełkowy do usuwania rdzy; 19 igieł o średnicy 3 mm, waga 2,6 kg, 3200 uderzeń na minutę zużycie powietrza 170 l/min.
  • Nitownica pistoletowa do nitów zrywalnych o średnicy 2,4-3,0-3,2-4,0-4,8 Siła zrywająca 8700 N, waga: 1,5 kg.
  • Pistolet do przedmuchiwania – 8 sztuk, waga: 0,25 kg, zużycie powietrza max 300 l/min.
  • Przyrząd do kontroli ciśnienia powietrza przy pompowaniu opon, waga 0,34 kg.
  • Dopuszczalne są oferty na urządzenia o parametrach odbiegających od powyżej określonych w granicach +/- 15% - dotyczy wyżej wymienionych urządzeń w punktach od 1 do 16.
   oraz
  • Pneumatyczno hydrauliczna nitownica do nitów prasowanych. Maksymalne ciśnienie robocze minimum 600 bar, wraz z pełnym zestawem przystawek/ matryc roboczych (minimum 11 elementów) oraz pełnym zestawem pałąków (minimum 3) o różnych wymiarach. Całość zapewniająca pełną funkcjonalność przewidzianą przez producenta systemu.

  Terminy dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Kompletna instalacja sprężonego powietrza z kompresorem, zbiornikiem na sprężone powietrze, kompletem narzędzi pneumatycznych do blacharnio-lakierni w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 11.09.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.  Załączniki: • Zapytanie ofertowe na dostawę lutospawarki do łączenia blach ocynkowanych bez uszkadzania warstwy galwanicznej do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: poniedziałek, 26.08.2013r.

  q

  Zapytanie ofertowe na dostawę lutospawarki do łączenia blach ocynkowanych bez uszkadzania warstwy galwanicznej do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 26.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: czwartek, 05.09.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę lutospawarki do łączenia blach ocynkowanych bez uszkadzania warstwy galwanicznej do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania, które muszą spełniać urządzenia:

   Spawarka umożliwiająca spawanie różnych materiałów drutami z żelaza, stali nierdzewnej, aluminium, a także lutospawanie przy pomocy drutów CuSi.
   Wyposażona w:
  • Regulację prądu spawania 15-205 A.
  • Możliwość automatycznego spawania punktowego.
  • Regulację długości spoiny.
  • Regulację odstępów.

  Terminy dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Lutospawarka do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu wyciągu pyłów, gazów (np. spawalniczych) do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: poniedziałek, 26.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu wyciągu pyłów, gazów (np. spawalniczych) do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 26.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: czwartek, 05.09.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż systemu wyciągu pyłów, gazów (np. spawalniczych) do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania, które muszą spełniać urządzenia:

   Wyciąg spalin w postaci wózka przesuwnego z wężem o długości 7,5 m z balanserem na szynie o długości minimum 20 m wykonanej z profilu aluminiowego do usuwania spalin z rur wydechowych pojazdów samochodowych w trakcie prób silnikowych, regulacji i diagnostyki.
   Wydajność minimum 400 m3/h na końcówce ssącej, moc silnika min 500 W, średnica króćca wylotowego co najmniej 125 mm.
   W ofercie wymagane jest podanie ceny za 1mb szyny oraz podanie cen następujących opcji:
  • Balanser (urządzenie podtrzymujące wąż ssawny).
  • Trójnik do układów z podwójnym wydechem.
  • Końcówek ssących polecanych przez dostawcę.
   Mobilny filtr - urządzenie przeznaczone do odciągania i filtrowania powietrza podczas prac spawalniczych, przy zgrzewaniu, szlifowaniu.
  • Regulowane ramię odciągowe: 3 metry – przegubowe (w trzech miejscach).
  • Średnica rury ssącej: min 150 mm.
  • Poziom hałasu: max 78 dB.
  • Końcówka ssąca z lampką oświetlającą stanowisko pracy.
  • Skuteczność filtracji: do 99%.
  • Wkład filtracyjny czyszczony sprężonym powietrzem.
  • Maksymalny przepływ powietrza 1000 m3/h.
  • Panel kontrolny ze wskaźnikiem czasu pracy i sygnałem ostrzegawczym informującym o zapełnieniu filtra.
  • Moc: min 0,5 kW.
  • Powierzchnia filtracyjna minimum 25 m2.

  Terminy dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "System wyciągu pyłów, gazów do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę kompletu ram / podpór jezdnych pod nadwozie oraz pod koła pojazdu umożliwiające przemieszczanie naprawianych pojazdów do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: poniedziałek, 26.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę kompletu ram / podpór jezdnych pod nadwozie oraz pod koła pojazdu umożliwiające przemieszczanie naprawianych pojazdów do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 26.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: czwartek, 05.09.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę kompletu ram/podpór jezdnych pod nadwozie oraz pod koła pojazdu umożliwiające przemieszczanie naprawianych pojazdów do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania:

   Cztery wózki mobilne pod koła przeznaczone do przemieszczania uszkodzonego pojazdu.
  • Udźwig wózka: 680 kg.
  • Możliwość transportu pojazdu o szerokości kół: 280 mm.
  • Skok siłownika: 250 mm.
  • Max. rozstaw: nie mniej niż 800 mm.
  • Zakres pracy: co najmniej 300-550 mm.
  • Stojak magazynowy: na 4 wózki.

  Terminy dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Komplet ram / podpór jezdnych pod nadwozie oraz pod koła pojazdu do blacharnio-lakierni w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu odsysu pyłów do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: poniedziałek, 26.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu odsysu pyłów do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 26.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: czwartek, 05.09.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż systemu odsysu pyłów do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania, które muszą spełniać urządzenia:

   Dwa zestawy wg poniższej specyfikacji:
  • Aluminiowe ramię robocze przegubowe o długości 6 m (2 x 3 m) w którym transport urobku szlifierskiego następuje wewnątrz ramienia w kanałach z polerowanego aluminium (rury łączeniowe tylko na przegubie) w celu zapobiegania osiadaniu urobku i blokowaniu przepływu.
  • Zblokowany moduł zasilania z przyłączami 3 x 230 V
   • Jednostka zasilająca sprężone powietrze (filtr oraz reduktor) z 3 przyłączami – zakres ciśnienia 4-8 bar.
   • Stała gotowość działania do 2 narzędzi pneumatycznych.
   • Możliwość odsysania z dwóch maszyn jednocześnie.
   • Dwa węże przyłączeniowe do szlifierek pneumatycznych (o długości 3,5 m) - zintegrowane zasilanie w sprężone powietrze oraz odsys urobku szlifierskiego (2 w 1). Złącze sprężonego powietrza wewnątrz końcówki węża odsysowego umożliwiające podłączenie obu mediów jednym ruchem, co uniemożliwia pracę narzędziem szlifującym bez odsysu.
   • Mimośrodowa szlifierka pneumatyczna – zużycie sprężonego powietrza 290 l/min bez konieczności używania naolejonego powietrza. Rozmiar talerza szlifierskiego 150 mm, suw szlifujący 5 mm będąca nieodzownym, integralnym elementem systemu posiadająca odpowiednie łącze sprężonego powietrza centralnie wewnątrz końcówki odsysowej.
   • Mimośrodowa szlifierka pneumatyczna – zużycie sprężonego powietrza 290 l/min bez konieczności używania naolejonego powietrza. Rozmiar talerza szlifierskiego 150 mm, suw szlifujący 3 mm będąca nieodzownym, integralnym elementem systemu posiadająca odpowiednie łącze sprężonego powietrza centralnie wewnątrz końcówki odsysowej.
  • Odkurzacz przeznaczony do długotrwałej pracy przemysłowej
   • Silniki indukcyjne (bezszczotkowe).
   • Pobór mocy: 150-1100 W.
   • Wielkość przepływu maks. 3400 l/min.
   • Podciśnienie maks. 23000 Pa.
   • Powierzchnia filtracyjna, minimum 6000 cm2.
   • Maks. pojemność zbiornika/worka filtrującego co najmniej 47/45 l.
   Jedno mobilne centrum robocze, na bazie odkurzacza zestaw wg poniższej specyfikacji:
  • Silniki indukcyjne (bezszczotkowe).
  • Pobór mocy: 150-1100 W.
  • Wielkość przepływu maks. 3400 l/min.
  • Podciśnienie maks. 23000 Pa.
  • Powierzchnia filtracyjna, minimum 6000 cm2.
  • Maks. pojemność zbiornika/worka filtrującego co najmniej 47/45 l.
  • Dwie mimośrodowe szlifierki pneumatyczne – zużycie sprężonego powietrza 290 l/min bez konieczności używania naolejonego powietrza. Rozmiar talerza szlifierskiego 77 mm, suw szlifujący 2,5 mm będąca nieodzownym, integralnym elementem systemu posiadająca odpowiednie łącze sprężonego powietrza centralnie wewnątrz końcówki odsysowej.
  • Mimośrodowa szlifierka pneumatyczna – zużycie sprężonego powietrza 290 l/min bez konieczności używania naolejonego powietrza. Rozmiar talerza szlifierskiego 150 mm, suw szlifujący 3 mm będące nieodzownym, integralnym elementem systemu posiadające odpowiednie łącze sprężonego powietrza centralnie wewnątrz końcówki odsysowej.
  • Mimośrodowa szlifierka pneumatyczna wykańczająca – zużycie sprężonego powietrza 290 l/min bez konieczności używania naolejonego powietrza. Rozmiar talerza szlifierskiego 150 mm, suw szlifujący 3 mm będąca nieodzownym, integralnym elementem systemu posiadająca odpowiednie łącze sprężonego powietrza centralnie wewnątrz końcówki odsysowej.
  • Przekładniowa szlifierka mimośrodowa do szlifowania zgrubnego, dokładnego i polerowania zapewniająca intensywne zdzieranie dzięki ruchowi po torze krzywoliniowym. Moc 720W, Prędkość obrotowa 320-660 obr/min, ruchy mimośrodowe 3300 – 6800 na minutę, suw szlifujący 5mm, średnica talerza szlifierskiego 150 mm, przyłącze do odsysania pyłu o średnicy 27 mm, masa maksymalnie 2,35 kg.
  • Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna długa do dużych płaskich powierzchni, stopa szlifierska o wymiarach co najmniej 80x 400mm, suw roboczy 14000 cykli na minutę, suw szlifujący 4 mm, zużycie powietrza maksimum 390 l/min.

  Terminy dostawy i montażu:

  • IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "System odsysu pyłów do blacharnio-lakierni w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego urządzenia do naprawy miejscowo zgniecionych blach poszycia nadwozia do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego urządzenia do naprawy miejscowo zgniecionych blach poszycia nadwozia do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 30.08.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego urządzenia do naprawy miejscowo zgniecionych blach poszycia nadwozia do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania, które musi spełniać urządzenie:

   Zgrzewarko-wyciągarka do naprawy profili zamkniętych posiadająca pneumatyczno – obrotową głowicę:
  • Maksymalne ciśnienie: 6-8 bar.
  • Transformator: do – 400 V.
  • Przystawka do napraw głębokich profili zamkniętych.
  • Pilnik diamentowy (do szlifowania elektrody oraz ustawienia odległości wyciągnięcia profilu uszkodzonego) 2 szt.
  • Elektrody: 5 szt. + miedziana 1 szt.
  • Elektrody do przystawki do napraw głębokich profili zamkniętych: 35 mm 4 szt. i 65 mm 4 szt.

  Terminy dostawy i montażu:

  • III – IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Specjalistyczne urządzenie do naprawy miejscowo zgniecionych blach poszycia nadwozia do blacharnio-lakierni w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę spawarki inwertorowej do aluminium do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę spawarki inwertorowej do aluminium do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 30.08.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę spawarki inwertorowej do aluminium do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania, które musi spełniać urządzenie:

   Urządzenie do spawania aluminium, stali, stali nierdzewnej oraz lutospawania (MIG) wysokogatunkowych stali za pomocą drutu CuSi3 i CuAl8.

   Urządzenie winno posiadać:
  • Tryb automatycznego posuwu drutu.
  • Dwie niezależne rolki oraz uchwyt pistoletowy pozwalające na korzystanie jednocześnie z trzech rodzajów drutu, również o różnych średnicach.
  • Przystosowanie do podłączenia trzech rodzajów gazów spawalniczych, eliminując potrzebę uciążliwych zmian butli.
  • Posiadać 3 uchwyty: - 1 uchwyt pistoletowy (do drutu aluminiowego typu: AlSi5, AlSi12 i podobnych) lub stali nierdzewnej, - 2 uchwyty do spawania stali, stali nierdzewnej oraz aluminium za pomocą drutów CuSi lub CuAl.
   Dane techniczne:
  • Regulacja prądu spawania: 15-205 A.
  • Możliwość automatycznego spawania punktowego
   • regulacja długości spoiny,
   • regulacja odstępów.
  • Uchwyt butli gazowej: do 4 m3.
  • Średnica szpuli z drutem: 100, 200-300 mm.
  • Spawanie: AL, Inox i stal zwykła.
  • Lutowanie twarde MIG.
  • Dwa EURO złącza.
  • Dwa uchwyty spawalnicze oraz magazyny drutu.
  • Dodatkowy uchwyt do aluminium-pistoletowy Spool Gun.

  Terminy dostawy i montażu:

  • III – IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Spawarki inwertorowej do aluminium w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę przecinarki plazmowej do cięcia metalu do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę przecinarki plazmowej do cięcia metalu do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 30.08.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę przecinarki plazmowej do cięcia metalu.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania, które musi spełniać urządzenie:

   Przecinarka plazmowa ręczna z uchwytem plazmowym i kablem masowym (komplet).

   Wymagania:
  • Grubość zalecana: 12 mm (szybkość cięcia 500 mm/min).
  • Grubość: 19 mm (szybkość cięcia 250 mm/min).
  • Grubość maksymalna rozdzielenia: 25 mm (szybkość cięcia 125 mm/min).
  • Grubość wykonania otworów: 12 mm.
  • Prąd cięcia: 45 A / 50%.
  • Znamionowe zasilanie powietrzem: 170 l/min 5,5 bar.
  • Zabezpieczenie: 10 A.
  • Prąd wyjściowy: 20-45 A.

  Terminy dostawy i montażu:

  • III – IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przecinarka plazmowa do cięcia metalu w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę promiennika podczerwieni do miejscowego suszenia powłok lakierniczych do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę promiennika podczerwieni do miejscowego suszenia powłok lakierniczych do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 30.08.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę promiennika podczerwieni do miejscowego suszenia powłok lakierniczych do blacharnio-lakierni w Kielcach..

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania, które musi spełniać urządzenie:

   Dwupłytowy promiennik podczerwieni na mobilnej podstawie z regulowanym w pionie ramieniem do małych i średnich napraw oraz pracy ze wszystkimi materiałami lakierniczymi.

   Wymagania:
  • Dwie kasety nagrzewające o łącznej mocy 6 kW (możliwość niezależnego włączanie, sterowanie poszczególnymi kasetami osobno).
  • Reflektory powleczone warstwą złota dla zapewnienia optymalnej dystrybucji ciepła.
  • Skomputeryzowany proces suszenia.
  • Elektroniczny czujnik odległości.
  • Temperatura monitorowana i regulowana automatycznie w czasie rzeczywistym.
  • 12 fabrycznych programów i 3 programy użytkownika.
  • Wydajny filtr cząstek w kasetach.
  • System wentylacji chłodzący kasetę i zwiększający żywotność lampy.
  • Zakres wysięgu kasety: wysokość 2250 mm (poziomo), 2550 mm (w pionie).
  • Zasilanie 220 V.

  Terminy dostawy i montażu:

  • III – IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Promiennik podczerwieni do miejscowego suszenia powłok lakierniczych do blacharnio-lakierni w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę podnośnika dwukolumnowego o udźwigu min 3,0t do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę podnośnika dwukolumnowego o udźwigu min 3,0 t do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 30.08.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na podnośnika dwukolumnowego o udźwigu min 3,0 t.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania, które musi spełniać urządzenie:

   Elektromechaniczny podnośnik dwukolumnowy bez łącznika podłogowego o udźwigu do 3,0 ton i wysokości podnoszenia minimum 1930 mm.

   Wyposażenie:
  • Krótkie ramię o zasięgu pracy 1800.
  • Stabilne kotwienie na dostarczanej masywnej płycie fundamentowej.
  • Automatyczne blokowanie łap nośnych w pozycji roboczej.
  • System zabezpieczający przed pęknięciem nakrętki nośnej.
  • Elektroniczny nadzór nad poziomowaniem w pozycji roboczej.
  • Łatwe i szybkie ustawianie łap w punktach roboczych przy podnoszeniu pojazdu.
  • 8 dużych rolek prowadzących na bezsmarownych łożyskach igłowych.
  • Zabezpieczenie przed blokadą pozostawioną na posadzce - wewnętrzny system zabezpieczenia łap / ramion nośnych z bezpiecznym ryglowaniem / mocowaniem ramion.
   Zabezpieczenia:
  • System nakrętki głównej i zabezpieczającej.
  • Automatyczna synchronizacja równobieżności wózków jezdnych.
  • Potencjometry synchronizacyjne.
  • Dźwiękowy system ostrzegawczy.
   Dane techniczne:
  • Udźwig: 3000 kg.
  • Wysokość robocza przy maksymalnym podniesieniu: 1800 mm.
  • Wysokość minimalna (w zależności od zastosowanych podkładek): 85 / 115 mm.
  • Szerokość przejazdu: 2380-2580 mm.
  • Wysokość kolumn: 2700 mm.
  • Zasięg ramion krótkich: 540-850 mm.
  • Zasięg ramion długich: 900-1425 mm.
  • Silniki: 2 x1,5 kW.
  • Przyłącze elektryczne: 400 V / 50 HZ / 16 A.

  Terminy dostawy i montażu:

  • III – IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Podnośnik dwukolumnowy w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę podgrzewacza indukcyjnego do metalu do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę podgrzewacza indukcyjnego do metalu do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 30.08.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę podgrzewacza indukcyjnego do metalu do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania, które musi spełniać urządzenie:

   Podgrzewacz indukcyjny do metalu zapewniający bezpieczne nagrzewanie miejscowe zapieczonych elementów metalowych, śrub oraz metalowych elementów karoserii samochodowych.

   Parametry techniczne:
  • Zasilanie: 208-240 V, 50/60 Hz, 16 A.
  • Stopień ochrony: IP 21.
  • Częstotliwość pracy: 18-40 kHz.
  • Moc wejściowa: 4 kW.
  • Moc na końcówce grzewczej (wyjściowa): 3,7 kW.
  • Przewód indukcyjny: 3 m.
  • Układ chłodzenia: chłodzony cieczą.
  • Czas nieprzerwanej pracy: 20 minut.
  • Zbiornik na wodę: 20 litrów.
  • Kabel indukcyjny: 3 m długości.

  Terminy dostawy i montażu:

  • III – IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Podgrzewacz indukcyjny do metalu do blacharnio-lakierni w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę komputerowego systemu pomiarowego posiadającego dane wymiarów ponad 14000 modeli pojazdów, z dostępem do ciągle aktualizowanej bazy danych do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę komputerowego systemu pomiarowego posiadającego dane wymiarów ponad 14000 modeli pojazdów, z dostępem do ciągle aktualizowanej bazy danych do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 30.08.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę komputerowego systemu pomiarowego posiadającego dane wymiarów ponad 14000 modeli pojazdów, z dostępem do ciągle aktualizowanej bazy danych do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania, które musi spełniać urządzenie:

   Przedmiotem zamówienia jest komputerowy system pomiarowy, składający się z komputera z monitorem lub laptopa (o przekątnej ekranu minimum 15 cali) oraz drukarki.
   Wymagania:
  • Możliwość pomiaru punktów bazowych w czasie diagnozy i w czasie naprawy bez konieczności ponownej kalibracji samochodu.
  • Możliwość obserwacji punktów pomiarowych na ekranie monitora w czasie diagnozy i podczas naprawy.
  • Możliwość wykonania pomiaru podwozia i gabarytów zewnętrznych samochodu (bryły nadwozia).
  • Możliwość wykonywania szybkiego pomiaru porównawczego punktów bazowych.
  • Powinien stanowić niezależne urządzenie z komunikacją bezprzewodową (bluetooth), niewymagające poziomowania.
  • Powinien współpracować ze wszystkimi rodzajami ram naprawczych, również niezależnie np. na podnośniku dwukolumnowym .
  • Pojemność bazy danych powinna stanowić ponad 14 000 kart pomiarowych.
  • Powinien wykonywać wydruk w postaci dokumentu (przed i po naprawie, wydruk graficzny, liczbowy, słupkowy).
  • Powinien mieć możliwość szybkiego wyszukania odpowiedniej karty pomiarowej i jej rozpoznanie.
  • Oprogramowanie powinno być: proste w użyciu, w języku polskim, minimalizować czas pracy przy monitorze, klawiaturze i myszy oraz mieć zainstalowane komunikaty głosowe.
  • Oferowany system powinien być: najnowszą i najbardziej zaawansowaną wersją, wyposażoną we wszystkie możliwe opcje dotyczące danego systemu, w zależności od producenta i wymagań urządzeń np. szyn, podstaw, statywów.

  Terminy dostawy i montażu:

  • III – IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Komputerowy system pomiarowy w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę kompletnej ramy naprawczej z podnośnikiem nożycowym oraz z osprzętem, podnośnikiem, najazdami i przystawkami roboczymi do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę kompletnej ramy naprawczej z podnośnikiem nożycowym oraz z osprzętem, podnośnikiem, najazdami i przystawkami roboczymi do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 30.08.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę kompletnej ramy naprawczej z podnośnikiem nożycowym oraz z osprzętem, podnośnikiem, najazdami i przystawkami roboczymi do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  OOpis przedmiotu zamówienia i wymagania, które musi spełniać urządzenie:

   Kompletna rama naprawcza do prostowania karoserii samochodowych wraz z podnośnikiem nożycowym:
  • Wymiary ramy (bez najazdów): szerokość - 1100 mm, długość - 4200 mm.
  • Udźwig pozwalający na podnoszenie i naprawy pojazdów o masie 3000 kg.
  • Nożyce podnośnika zapewniające wznios minimum 1000 mm.
  • Rama z opcją pochyłu ułatwiającą umieszczanie samochodu na ramie.
  • Demontowalne najazdy wzdłuż całej długości ramy.
  • Dodatkowe sztyce / podpory umożliwiające podparcie pojazdu w trakcie mocowania na uchwytach roboczych.
  • Kątownica ciągnąca o sile uciągu 10 ton – możliwość mocowania w każdym dowolnym punkcie ramy, łamana/zginana w dwóch miejscach oraz obrotowo w jedynym.
  • Uchwyty mocujące uniwersalne.
  • Wyciągarka.
  • Najnowszy, kompletny i najbardziej zaawansowany zestaw ruchomych przystawek mocujących, klamer, haków, podpór itp. jaki jest w ofercie producenta ramy zapewniający maksymalną funkcjonalność.

  Terminy dostawy i montażu:

  • III – IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Kompletna rama naprawcza z podnośnikiem nożycowym do blacharnio-lakierni w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę sześciu podnośników nożycowych do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę sześciu podnośników nożycowych do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 30.08.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę sześciu podnośników nożycowych do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

  • Podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia napędzany układem elektrohydraulicznym, przeznaczony do serwisów ogumienia oraz warsztatów blacharskich.
  • Podnoszenie pojazdu z użyciem podkładek polimerowych (układanych na dwóch platformach nośnych), pokrytych warstwą przeciwślizgową, chroniącą elementy konstrukcyjne i podłogę pojazdu.
  • Platforma posiadająca również regulację wysokości.
  • W układzie hydraulicznym podnośnika dwa niezależne siłowniki oraz urządzenie zabezpieczające przed osiadaniem.
  • Wysokowydajny agregat z silnikiem zanurzonym w oleju zapewniający szybkie podnoszenie i opuszczanie.

  Dane Techniczne:

  • Udźwig: 3000 kg.
  • Wysokość podnoszenia: 980 mm.
  • Wysokość przejazdowa: 115 mm.
  • Długość platformy: 1400 – 2080 mm.
  • Szerokość jednej platformy: 450 mm.
  • Silnik: 1,5 kW.
  • Zasilanie: 400/50 (V/Hz).
  • Zabezpieczenie: 16 A.

  Terminy dostawy i montażu:

  • III – IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Podnośniki nożycowe do blacharnio-lakierni w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę zgrzewarki z kompletem wymiennych elektrod roboczych oraz automatycznym pomiarem zgrzewanych blach oraz łączem komputerowym do automatycznego ładowania parametrów pracy do poszczególnych punktów konkretnych modeli samochodów do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę zgrzewarki z kompletem wymiennych elektrod roboczych oraz automatycznym pomiarem zgrzewanych blach oraz łączem komputerowym do automatycznego ładowania parametrów pracy do poszczególnych punktów konkretnych modeli samochodów do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 30.08.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND – RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę zgrzewarki z kompletem wymiennych elektrod roboczych oraz automatycznym pomiarem zgrzewanych blach oraz łączem komputerowym do automatycznego ładowania parametrów pracy do poszczególnych punktów konkretnych modeli samochodów do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

   Przedmiotem zamówienia jest zgrzewarka z kompletem wymiennych elektrod roboczych oraz automatycznym pomiarem zgrzewanych blach oraz łączem komputerowym do automatycznego ładowania parametrów pracy do poszczególnych punktów konkretnych modeli samochodów przeznaczona do zgrzewania blach stalowych o grubości do 8 mm.
  • Stal wyżarzana niskowęglowa.
  • Stal mikro stopowa.
  • Stal dwu-fazowa.
  • Stal o złożonej strukturze.
  • Stal borowa BTR
  • Stal o wytrzymałości na naprężenie (rozciąganie) o wartościach ponad 1000 MPa

  Wymagania które muszą spełniać urządzenia:

   Warunki pracy:
  • Temperatura pomieszczenia podczas działania/użycia: od -10 do +60 stopni Celsjusza.
  • Stopień ochrony/ poziom zabezpieczeń: IP21 (bryzgoszczelne).
   Specyfikacja wyposażenia zgrzewarki:
  • Wózek na ramiona elektrodowe.
  • Uchwyt na klamry/ ściski.
  • Chłodzenie wodne dla klamer, transformatora i elektrod.
   Uchwyt zgrzewarki:
   Uchwyt (końcówka trzymająca elektrodę) w kształcie litery C z następującą geometrią:
  • Ramię elektrodowe typu C seria 150, chłodzona wodą.
  • Ramię elektrodowe typu C seria 350.
  • Ramię elektrodowe typu C seria 500.
  • Ramię elektrodowe małe, dla wąskich obszarów z elektrodą kulową Kabel do uchwytu elektrodowego o długości przynajmniej 5 m
   Parametry pracy zgrzewarki:
  • Maksymalny prąd zgrzewania przynajmniej 13 kA z ochroną 32 A.
  • Zmienne parametry docisku elektrod od 1.5 kN do 4.5 kN w zależności od ustawionych parametrów zgrzewania.
  • Standardowy tryb (prąd/czas) mogą być ustawione ręcznie.
  • Zgrzewanie magnetyczno impulsowe może być ustawiane ręcznie.
  • Wstępnie zdefiniowane programy zgrzewania które mogą być wyselekcjonowane w każdym trybie zgrzewania poprzez parametry typu "rodzaj materiału" i "grubość materiału".
  • Programowalne i możliwe do zapisania w pamięci programy zgrzewania.
  • Aktualizacja możliwości poprzez USB lub kartę pamięci.
  • Ręczna regulacja parametrów zgrzewania ma mieć miejsce poprzez numeryczne fizyczne zmienne (kA, MS, kWs) – czyli po prostu wpisanie wielkości zamiast ręcznego pokrętła z ograniczoną dokładnością.
  • Wymiana wysięgnika/uchwytu elektrodowego możliwa w zablokowanej pozycji bez wypływu czynnika chłodzącego podczas wymiany.
   Monitorowanie jakości poprzez:
  • Zapalenie się lampy oznaczającej poprawne wykonanie.
  • Wyświetlenie informacji w formie tekstu.
  • Sygnał akustyczny.

  Terminy dostawy i montażu:

  • III – IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Zgrzewarka punktowa w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę rozwiertarki do zgrzewów z kompletem frezów do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę rozwiertarki do zgrzewów z kompletem frezów do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 30.08.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę rozwiertarki do zgrzewów z kompletem frezów do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania które musi spełniać urządzenie:

   Urządzenie przeznaczone do rozwiercania zgrzewów karoserii ze stali: BTR, USIBORO, BOR ,zawierające w zestawie komplet frezów do rozwiercania, przeznaczonych do blach utwardzanych, wysokoprężnych i borowych o średnicach 6, 8, 9, 10 mm.

   Zgrzewarka musi mieć możliwość:
  • Ustawienia dokładnej głębokości rozwiertu.
  • Zdjęcia obejściówki dociskowej (pozostaje jako wiertarka).
  • Założenia większej obejściówki dociskowej również zawartej w zestawie.

  Terminy dostawy i montażu:

  • III – IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Rozwiertarka do zgrzewów z kompletem frezów do blacharnio-lakierni w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na dostawę piły do nadwozia prostej z zestawem ostrzy tnących do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.

  Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.

  Zapytanie ofertowe na dostawę piły do nadwozia prostej z zestawem ostrzy tnących do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  Daty:

  • Data ogłoszenia: wtorek, 20.08.2013r.
  • Ważność ogłoszenia: piątek, 30.08.2013r.

  Treść:

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.01.00 – 26 – 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę piły do nadwozia prostej z zestawem ostrzy tnących do blacharnio-lakierni w Kielcach.

  Opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania, które musi spełniać urządzenie:

   Piła - wyrzynarka pneumatyczna (ruch ostrza posuwisto-zwrotny) przeznaczona do pracy w warunkach przemysłowych.
  • Maksymalna grubość cięcia: 4 mm (blacha stalowa).
  • Z wbudowanym systemem redukującym wibracje: drgania <2,5 m/s2 zgodnie z ISO 8662.
  • Wydajność cięcia: 10 mm skoku.
  • Poziom hałasu: 77,4 dB(A) zgodnie z ISO 15744.
  • Częstotliwość skoku / posuwu: 130 - 200 Hz.
  • Przeznaczone do cięcia:
   • aluminium, kompozytów i tworzyw sztucznych (ostrze14tpi)
   • małych promieni (ostrze18tpi)
   • podwójnych-potrójnych paneli stalowych do grubości 4mm (ostrze 24tpi)
   • cienkich blach i stali o wysokiej wytrzymałości do 1mm (ostrze 32tpi)

  Terminy dostawy:

  • III – IV kwartał 2013 r.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl


  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Składanie ofert:

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Piła do nadwozia prosta z zestawem ostrzy tnących do blacharnio-lakierni w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013r.

  Oferta musi być ważna przez 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne urządzenia, wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych,
  • cenę zawierającą koszt dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów, itp,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. • Zapytanie ofertowe na zakup kabiny lakierniczej wraz z palnikiem i systemem odzysku ciepła oraz kompletnej czterostanowiskowej strefy przygotowawczej z systemami wentylacyjnymi do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zapytanie ofertowe na zakup kabiny lakierniczej wraz z palnikiem i systemem odzysku ciepła oraz kompletnej czterostanowiskowej strefy przygotowawczej z systemami wentylacyjnymi do blacharnio-lakierni w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zamawiający: Playada Sp. z o.o., 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Ważność: piątek, 15.03.2013r.

  Zapytanie ofertowe:

  Na dostawę i montaż kabiny lakierniczej (do lakierowania osobowych i dużych pojazdów użytkowych) wraz z palnikiem i systemem odzysku ciepła oraz kompletnej czterostanowiskowej strefy przygotowawczej z systemami wentylacyjnymi do blacharnio-lakierni w Kielcach z dnia 08.03.2013r.

  Zamawiający:

  Playada Spółka z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
  NIP: 657-276-40-03
  REGON: 260186339

  W związku z realizacją projektu nr WND - RPSW.01.01.00 - 26 - 246/11 pn.: "Dywersyfikacja działalności Playada sp. z o.o. przez inwestycję w energetykę odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działanie 1.1, firma Playada sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż kabiny lakierniczej oraz kompletnej czterostanowiskowej strefy przygotowawczej z systemami wentylacyjnymi.

  Opis przedmiotu zamówienia:

  1. KABINA LAKIERNICZA (DO LAKIEROWANIA OSOBOWYCH I DUŻYCH POJAZDÓW UŻYTKOWYCH) WRAZ Z PALNIKIEM I SYSTEMEM ODZYSKU CIEPŁA.

  Wymagania, które muszą spełniać urządzenia:

   Kabina lakiernicza:

  • Wymiary wewnętrzne:
   • Długość: minimum 7500 mm
   • Szerokość: 4000 do 4500 mm
   • Wysokość: 3300 do 3500 mm
  • Wymiary bramy wjazdowej:
   • Szerokość: minimum 3200 mm
   • Wysokość: minimum 3200 mm
  • Brama składająca się z czterech części (skrzydeł), otoczonych gumową uszczelką, zamykana na zasuwę. Jedno skrzydło, jako dodatkowa droga ucieczki (droga ewakuacyjna) z zamknięciem typu ANTYPANIK, pozwalające na szybkie otwarcie za pomocą dźwigni od wnętrza.
  • Moc silników turbiny nawiewnej minimum 11kW.
  • Moc silników turbiny wyciągowej minimum 11kW.
  • Silniki wyposażone w inwertery zapewniające płynny start silników oraz płynną regulacją prędkości obrotowej i mocy ze względu na zadane parametry oraz fazę pracy.
  • Turbina osadzona bezpośrednio na wałku silnika.
  • Turbina musi być w wykonaniu antyiskrowym.
  • Objętość przepływu powietrza – minimum 29000 m3/h mierzone wewnątrz pustej gotowej do pracy kabiny po uwzględnieniu oporów stawianych przez rekuperator. Pomiar dokonywany jest w pustej kabinie 1m nad posadzką w 4 skrajnych punktach (rogach) kabiny odległych 1m od ścian, oraz 2 dodatkowych punktach znajdujących się w połowie długości kabiny 1m od ścian – wynik to uśredniona wielkość z pomiaru w tych sześciu punktach.
  • Prędkość opadu powietrza powinna wynosić minimum 0,25 m/s mierzone wewnątrz pustej gotowej do pracy kabiny po uwzględnieniu oporów stawianych przez rekuperator. Pomiar dokonywany jest w pustej kabinie 1m nad posadzką w 4 skrajnych punktach (rogach) kabiny odległych 1m od ścian, oraz 2 dodatkowych punktach znajdujących się w połowie długości kabiny 1m od ścian – wynik to uśredniona wielkość z pomiaru w tych sześciu punktach.
  • Kabina ma się znajdować w miejscu wskazanym na szkicu poglądowym (patrz załącznik pdf) przedstawiającym miejsce posadowienia i montażu kabiny. Instalacja wentylacyjno-grzewcza kabiny może być zamontowana z jej lewej lub z prawej strony. Dostawca sporządzając projekt montażu urządzenia i jego posadowienia ma uwzględnić elementy konstrukcyjne hali - w szczególności elementy konstrukcyjne dachu (uwidocznione w załączniku), zarówno wzdłużne jak i poprzeczne dźwigary stalowe, których odległość od posadzki jest wyraźnie zaznaczona na rysunku.
  • Oświetlenie: minimum 1200 lux mierzone na środku kabiny na wysokości jednego metra od źródła światła, oprócz oświetlenia górnego dodatkowo oświetlenie boczne łącznie oświetlenie o mocy świetlówek minimum 2400 W.
  • Dodatkowe drzwi ewakuacyjne z systemem antypanik w klamce na bocznej ścianie kabiny.
  • Palnik gazowy modulowany z płomieniem bezpośrednim (bez wymiennika ciepła) o przyroście termicznym min. (delta-t) ?t=28oC (bez rekuperatora).
  • Temperatura suszenia minimum 80oC.
  • Ściany wykonane z paneli z blachy ocynkowanej ogniowo oraz polakierowanej, w kolorze białym z wypełnieniem z prasowanej wełny mineralnej.
  • Pełne okratowanie posadzki wytrzymujące obciążenie 800 kg na jedno koło pojazdu.
  • Rekuperator - kabina wyposażona w urządzenie do odzysku ciepła (minimum 50% sprawności) wraz z komorą bypass oraz z komorą filtracji wstępnej; rekuperator musi być wyposażony w przepustnicę powietrzną bypass zamykaną zimą i otwieraną latem sprzęgniętą ze sterowaniem kabiny, sterowanie przepustnicą za pomocą siłownika pneumatycznego zasilanego sprężonym powietrzem; rekuperator musi posiadać boczne ściany izolowane; rekuperator nie może być montowany na dachu, powinien być zamontowany możliwie najbliżej agregatu termo-wentylacyjnego.
  • Elementy konstrukcyjne kabiny (m.in. panele ścienne, strop, ramki pod filtry sufitowe, itd.) i agregatu termo-wentylacyjnego muszą być ocynkowane.
  • Agregat termo-wentylacyjny musi być izolowany termicznie i akustycznie, malowany na kolor biały.
  • Sterowanie kabiny musi być sprzężone z pistoletem lakierniczym wewnątrz kabiny - włączenie pistoletu automatycznie powinno przełączać kabinę w tryb pełnej wydajności, natomiast nieużywanie spowoduje przełączenie kabiny w tryb max. 60% wydajności (redukcja przepływu powietrza).
  • Strop kabiny musi być izolowany termicznie (ocieplony).
  • Gwarancja minimum 3 lata.
  • Reakcja serwisowa: dojazd maksimum 24 godziny a przywrócenie pełnej sprawności kabiny maksymalnie 72 godziny, punkt serwisowy nie dalej niż 200 km.
  • Urządzenie powinno spełniać obowiązujące w Polsce przepisy przeciwpożarowe i BHP.


  2. KOMPLETNA CZTEROSTANOWISKOWA STREFA PRZYGOTOWAWCZA Z SYSTEMAMI WENTYLACYJNYMI.

  Wymagania, które muszę spełniać urządzenia:

   Strefa przygotowawcza:

  • Strefa przygotowawcza ma być umiejscowiona w obszarze wskazanym na szkicu poglądowym (patrz załącznik) przedstawiającym miejsce posadowienia i montażu strefy. Dostawca sporządzając projekt urządzenia, jego posadowienia i fundamentów ma uwzględnić elementy konstrukcyjne hali - w szczególności elementy konstrukcyjne dachu uwidocznione na projekcje budowlanym. Należy zwrócić szczególną uwagę na dźwigary stalowe dachu, których najniższe elementy znajdują się na wysokości 3,27 metra od posadzki (patrz przekrój w załączniku).
  • Kompletna strefa powinna składać się z dwóch niezależnych stref jednostanowiskowych oraz jednej strefy podwójnej - dwustanowiskowej.
  • Parametry strefy jednostanowiskowej:
   • Generator wyciągowo nawiewny o mocy silnika (lub łącznej mocy silników) minimum 5,5 kW zapewniające cyrkulację powietrza o objętości minimum 10000 m3/h.
   • Plenum nawiewne o wymiarach powierzchni filtrującej minimum szerokość 1,95 metra oraz długość 5,95 metra.
   • Oświetlenie zapewniające minimum 1000 lux na każdym stanowisku roboczym o łącznej mocy świetlówek minimum 1150 W.
   • Strefa jednostanowiskowa z pełnym okratowaniem posadzkowym wytrzymującym obciążenie 800 kg na jedno koło pojazdu z zagłębieniem wyciągowym, umożliwiającym niezbędny przepływ powietrza.
   • Jedno stanowisko o wysokości 3,5 m wyposażone w podnośnik o udźwigu minimum 3000 kg z automatycznym ogranicznikiem zapobiegającym zgnieceniu dachu pojazdu podczas podnoszenia. Na tym stanowisku okratowanie posadzkowe o podwyższonej wytrzymałości tj. 1000 kg na jedno koło pojazdu z zagłębieniem wyciągowym, umożliwiającym niezbędny przepływ powietrza.
   • Plenum umieszczone na wysokości zapewniającej wysokość roboczą minimum 3,5 metra.
   • Każde stanowisko oddzielone po bokach i w przedniej części wiszącymi kotarami (przesuwanymi w poziomie lub rolowanymi).
   • Sterowany elektrycznie lub pneumatycznie system kierowania strumienia powietrza zapewniający recyrkulację wewnątrz budynku (minimum 85% powietrza zasysanego z wyciągu posadzkowego ma być przefiltrowane i skierowane z powrotem do hali poprzez plenum nawiewne), a w razie potrzeby możliwość całkowitego wyrzutu powietrza na zewnątrz hali.
  • Parametry dwustanowiskowej strefy podwójnej:
   • Generator wyciągowo nawiewny o mocy silnika (lub łącznej mocy silników) minimum 7,5 kW zapewniające cyrkulację powietrza o objętości minimum 18000 m3/h.
   • Dwa plena nawiewne - każde z nich o wymiarach powierzchni filtrującej: szerokość minimum 1,95 metra oraz długość 5,95 metra.
   • Oświetlenie zapewniające minimum 1000 lux na każdym stanowisku roboczym o łącznej mocy świetlówek minimum 2000 W.
   • Plenum nawiewowe umieszczone na wysokości zapewniającej wysokość roboczą minimum 2,65 metra.
   • Każde stanowisko oddzielone po bokach i w przedniej części wiszącymi kotarami (przesuwanymi w poziomie lub rolowanymi).
   • Sterowany elektrycznie lub pneumatycznie system kierowania strumienia powietrza zapewniający recyrkulację wewnątrz budynku (minimum 80% powietrza zasysanego z wyciągu posadzkowego ma być przefiltrowane i skierowane z powrotem do hali poprzez plenum nawiewne), a w razie potrzeby możliwość całkowitego wyrzutu powietrza na zewnątrz hali.
   • Pełne okratowanie posadzkowe (wytrzymującą obciążenie 800 kg na jedno koło pojazdu) z zagłębieniem wyciągowym, umożliwiającym niezbędny przepływ powietrza.
  • Pełne okratowanie wszystkich 4 stanowisk o sumarycznych wymiarach minimum 16 metrów na 6 metrów.
  • Gwarancja minimum 3 lata.
  • Reakcja serwisowa: dojazd maksimum 24 godziny a przywrócenie pełnej sprawności strefy maksymalnie 72 godziny, punkt serwisowy nie dalej niż 200km.
  • Urządzenie powinno spełniać obowiązujące w Polsce przepisy przeciwpożarowe i BHP.

  Wszelkich informacji na temat zamówienia oraz dokumentacji projektowej udziela:
  Michał Dziewięcki,
  tel: +48 660 474 858,
  e-mail: mdziewiecki@playada.pl

  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę i montaż kabiny lakierniczej oraz kompletnej czterostanowiskowej strefy przygotowawczej w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mdziewiecki@playada.pl

  Termin dostawy i montażu: II-III kwartał 2013 r.

  Termin składania ofert upływa dnia 15.03.2013r.

  Oferta powinna być ważna do ostatniego dnia terminu dostawy.

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta- nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,
  • markę i typ oferowanych urządzeń,
  • specyfikacje, dane techniczne i opis kabiny oraz kompletnej czterostanowiskowej strefy przygotowawczej , wyposażenia oraz urządzeń towarzyszących,
  • wyszczególnienie wszystkich wielkości i parametrów, o których mowa w specyfikacji wymagań technicznych; wymiary krat posadzkowych (grubość i szerokość płaskowników oraz odległości między nimi), moc oświetlenia, prędkość opadu powietrza itp.,
  • kompletny projekt fundamentu i posadzki wykonany na podstawie załączonego szkicu miejsca montażu i posadowienia kabiny,
  • cenę zawierającą koszt dostawy i montażu kabiny,
  • warunki płatności,
  • okres i warunki gwarancji w tym koszty obowiązkowych przeglądów, koszty materiałów np. filtrów, wymagana częstotliwość ich wymiany itp.,
  • termin ważności oferty,
  • kserokopie referencji w przypadku ich posiadania.

  W przypadku gdy oferent przedstawi kilka alternatywnych ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do ich odrzucenia.
  Nie dopuszcza się ofert częściowych.
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Inwestor zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

  Załączniki: • Zapytanie ofertowe na budowę budynku blacharnio-lakierni z częścią biurową w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  Zapytanie ofertowe na budowę budynku blacharnio-lakierni z częścią biurową w Kielcach w ramach RPOWŚ - działanie 1.1

  W związku z planowaną realizacją projektu nr WND - RPSW.01.01.00 - 26 - 246/11 pn "Dywersyfikacja działalności Playada Sp. z o.o. przez inwestycję w energię odnawialną oraz innowacyjną blacharnio-lakiernię" realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 działanie 1.1 firma Playada Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie budynku blacharnio-lakierni z częścią biurową w Kielcach przy ul. Lisiej

  Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlanym składającym się z następujących części:


  Cały projekt budowlany dostępny jest w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 oraz na stronie www.playada.pl.
  Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowych i stalowych dostępny jest w siedzibie firmy: Kielce ul. Sandomierska 105 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

  Termin rozpoczęcia robót: IV kw. 2012 r. w terminie 7 dni od otrzymania pozwolenia na budowę.
  Termin zakończenia robót: do 30 grudnia 2013r.

  Miejsce składania ofert - siedziba inwestora:
  Playada Sp. z o.o.
  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na wykonanie robót budowlanych budynku blacharnio-lakierni z częścią biurową w Kielcach przy u. Lisiej w ramach działania 1.1 RPOWŚ" należy przesłać pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby inwestora), dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: zk@playada.pl

  Nie dopuszcza się częściowych ofert.

  Termin składania ofert 14 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia czyli do dnia 6.10.2012r. godz. 15.00
  Oferta powinna być ważna przez 60 dni roboczych od ostatniego dnia składania ofert.

  Informacji na temat zamówienia udziela: Zbigniew Kała tel. +48 602 301 111

  Oferta musi zawierać:

  • dane rejestrowe oferenta - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail
  • oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US
  • cenę i warunki płatności
  • termin ważności oferty
  • termin i warunki realizacji projektu
  • informacje dotyczące realizowanych inwestycji w okresie ostatnich 3 lat ( mile widziane referencje).

  Kryteria wyboru oferty:

  • 100 % cena

  Dodatkowo po podpisaniu umowy wymagane będą zabezpieczenia należytego wykonania robót oraz należytego wykonania obowiązków z tytułu z rękojmi oraz gwarancji jakości wniesione w postaci uzgodnionej z Inwestorem (np. potrącane kaucje gwarancyjne, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia, weksle, papiery wartościowe).
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z oferentami wybranymi na podstawie dostarczonych dokumentów.
  Inwestor zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Kontakt:

Adres firmy:

 • Playada, ul. Wystawowa 2, 25-672 Kielce
 • KRS: 0000292482
 • NIP: 657-276-40-03
 • Regon 260186339
 • Kapitał zakładowy: 800 000,00 zł

Mapka dojazdu:

Facebook
Innowacyjna Gospodarka - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego